1010365Airline Management Information System
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการการบิน
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สำนักงานเลขา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การจำแนกองค์ประกอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจการบินและการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านทรัพยากรมนุษย์ การเงิน วัสดุครุภัณฑ์ และการปฏิบัติการการบิน


Classification of the information system in an aviation business; human resources, financial, material, and aviation operations
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-216