1010364Cruise Line Operations and Management
การดำเนินการและการจัดการเรือสำราญ
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สำนักงานเลขา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะทั่วไปของอุตสาหกรรมเรือสำราญ ประวัติและความเป็นมาของธุรกิจเรือสำราญ วิธีการดำเนินงานและกระบวนการทางการตลาด โอกาสก้าวหน้าในงานอาชีพ รายละเอียดเกี่ยวกับเรือสำราญ การจัดกำหนดการบนเรือสำราญและท่าจอดเรือต่าง ๆ


Overview of cruise industry; history and evolutions, operating and marketing procedures, career opportunity, set up profiles, itineraries, and ports of call
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-216