1010362The Role of Transportation in Tourism
บทบาทการขนส่งต่อธุรกิจการท่องเที่ยว
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สำนักงานเลขา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสำคัญของการขนส่งในฐานะปัจจัยนำเข้าของกระบวนการผลิต และปัจจัยที่ชี้วัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว การบริการคลังสินค้า การเกิดสภาพสังคมเมืองและแหล่งท่องเที่ยว


The role of transport as an input to the process of production and determinant factor for the rate of growth of the economy, expanding number of passengers, cargo services, urbanization and tourist attractions
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24