1010361Principles of Transportation and Airline Business
หลักการขนส่งและธุรกิจการบิน
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สำนักงานเลขา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการขนส่งสินค้าทางบก น้ำ และอากาศ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการบิน กฎระเบียบและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเอกสารการตรวจคนเข้าเมืองระหว่างประเทศ และระเบียบปฏิบัติ การเข้าออกระหว่างประเทศ


Various shipping methods such as ground, sea, and air shipping, knowledge of airline business and related topics, such as international immigration documents, international immigration laws and regulations
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54