1010349Kitchen and Cooking
ครัวและการประกอบอาหาร
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สำนักงานเลขา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การปฏิบัติงานครัวและการปรุงอาหาร หน้าที่ของพนักงานครัว การเตรียมการปรุงอาหาร การทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ


Hotel kitchen operation, kitchen staff responsibilities, meal preparation, and utensil cleaning
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-216