1010348Kitchen and Cooking
ครัวและการปรุงอาหาร
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การปฏิบัติงานครัวและการปรุงอาหารประเภทต่าง ๆ หน้าที่ของพนักงานในครัว การเตรียมการก่อนเปิดบริการ ความรู้พื้นฐานในการเตรียมอาหาร พื้นฐานการปรุงอาหารนานาชาติ สุขอนามัยทางด้านอาหาร การทำความสะอาดภาชนะ และการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ชนิดต่างๆ ภายในครัว


Hotel kitchen operation, kitchen staff responsibilities, preparation skill before opening the service , basic kitchen utensil , basic international food preparation, food hygiene , utensil cleaning and kitchen equipment using
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54