1010347Food and Beverage Service
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การบริการอาหารและเครืองดื่ม การเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ก่อนเปิด-บาร์ การเสริฟและการผสมเครื่องดื่มประเภทต่างๆ


Food and beverage service,food and beverage preparation, utensil preparation,and beverage mixing and serving techniques
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215