1010343Food Service Information Technology Applications
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริการอาหาร
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สำนักงานเลขา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การจัดแบ่งกลุ่มการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและสร้าง ประสิทธิผลของการบริการอาหารสำหรับกลุ่มงานบริหารและบัญชี กลุ่มงานห้องครัวและการเตรียมอาหาร กลุ่มงานรับส่งของสดและการเก็บรักษา
กลุ่มงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มงานจัดตกแต่งและงานซ่อมบำรุง

Clustered into working areas for applications of technology to increase efficient works for food services; executive and accounting office, kitchen and food preparation, receiving and storage areas,
food and beverage areas and interior design and engineering
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54