1010332Hotel Accounting
การบัญชีโรงแรม
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สำนักงานเลขา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์ระบบบัญชีในการปฏิบัติงานส่วนต่างๆ ของโรงแรม บริการส่วนหน้า การเงิน และการจัดทำงบดุล การวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่าย และการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่าย ประจำปี


Analysis of accounting and operational procedures of the over all hotel sections; front office, finance, planning and estimation of expenses and fiscal budget formulation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54