1010315Tourism in Developing Countries
การท่องเที่ยวในประเทศกำลังพัฒนา
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิวัฒนาการของการท่องเที่ยวกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา ศึกษาประวัติศาสตร์การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของการท่องเที่ยวในประเทศ และผลกระทบหลักของการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจสังคมการเมืองและปัจจัยอื่นๆ
ในระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคต รวมถึงบทบาทของสถาบันการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

The evalution of tourism in developing countries; exploring its historical origins, the rapid growth of tourism sectors, and the main economic, social, political and other impacts upon developing economics,
future trend of the industry and the role of international tourism organizations
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51