1010314Eco-tourism
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สำนักงานเลขา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสำคัญของการท่องเที่ยว ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์กับการจัดการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวของไทย แนวทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บทบาทของ รัฐบาล
และหน่วยงานเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การศึกษานอกสถานที่เพื่อฝึกทักษะการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง

The importance of tourism, types of tourist attraction; relationships between geological conditions and tourism arrangements; tourist attractions in Thailand; the trend of eco-tourism, roles of the
government; private sectors in arranging and developing tourist attractions; field study to practice the correct tourism skills
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54