1010313International Tourism Business Management
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวนานาชาติ
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สำนักงานเลขา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ในสถานการณ์โลก การปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์บนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม นโยบายของรัฐและการกีดกัน
ทางการค้า การลงทุนการตกลงทางการค้า ลอจิสติกส์ และการบริหารจัดการบริษัทข้ามชาติ การจัดการและบริหารงาน แฟรนไชส์ และการปฏิบัติการตามเงื่อนไขสัญญา

International trade theory in the global context with specific emphasis on the strategic implications of operating in culture differentiation, laws, economic, and social. Current issues such as
government policy and restrictions in investment, trade agreements and cultural pressures will be discussed. Logistics, management of Multinational Corporation, Franchise Agreement and Management Contract
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54