1010282English Writing for Tourism and Hotel Business
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
บทเรียนสำหรับการฝึกเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม รวมถึงการเขียนจดหมาย การเขียนโทรสาร ข้อความ บันทึก ข้อความทางโทรศัพท์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม


Practical lessons in English writing for communication in tourism and hotel business, including writing letters, faxes, notices, memos, and telephone messages in various kinds of situations in tourism and hotel business transactions
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51