1010210Service Industry Psychology
จิตวิทยาอุตสาหกรรมการบริการ
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สำนักงานเลขา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของจิตวิทยาการบริการ ความสัมพันธ์ของจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการบริการ แนวความคิดทางจิตวิทยาที่นำมาประยุกต์ใช้ในการบริการทั้งในการสร้างและพัฒนาทักษะ


The meaning and its importance of psychology in service industry, relationship between psychology and customer service. The students are expected to develop and maintain the ability to apply psychology for customer service
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212