1010205Tourism Business Management
การจัดธุรกิจการท่องเที่ยว
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ธุรกิจการท่องเที่ยว วิธีดำเนินงานธุรกิจการจัดการท่องเที่ยว การวางแผนการ ท่องเที่ยว การประสานงาน การวิเคราะห์กลุ่มนักท่องเที่ยว การบริหารเวลา และจรรยาบรรณ การทำธุรกิจท่องเที่ยว การตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการเลือกใช้สื่อ


Tourism business management, tour planning, tour coordination, tourist analysis, time management and ethics marketing advertisement and selection of media
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53