1010203Thai History for Tourism
ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการของอาณาจักรไทยในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ไทยในบริบทของประวัติศาสตร์โลก


Development of ancient Thai Empire in terms of politic,government,economy,society and culture and Thai history in the world context
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51