0100821Seminar on Social and Cultural Theory
สัมมนาทฤษฎีทางสังคมและวัฒนธรรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติ เนื้อหา และข้อถกเถียงของทฤษฎีทางสังคมและวัฒนธรรม การประยุกต์ใช้และ ประโยชน์ของทฤษฎีเหล่านี้ต่อสังคมในปัจจุบัน


History, contents, and contending issues in social and cultural theories; application and usefulness of these theories for present society
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52