0100820Seminar on Research Methodology of Humanities and Social Sciences
สัมมนาระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การสำรวจสถานภาพการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเมินสถานภาพขององค์ความรู้แนวคิดทฤษฎีและวิธีการศึกษา ปริทรรศน์วรรณกรรม วางแผนออกแบบการวิจัย


Surveys of humanity and social science research status; evaluation of a body of knowledge, concepts, theories and methods of studying; literature review; planning of research design
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53