0100716Seminar on Individual’s Works
สัมมนาผลงานเฉพาะบุคคล
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การศึกษาผลงานของนักวิชาการหรือปราชญ์ด้านไทศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นทั้งในระดับท้องถิ่นหรือระดับภูมิภาคหรือระดับนานาชาติ การวิเคราะห์วิสัยทัศน์และกระบวนทัศน์ในการสร้างองค์ความรู้
เนื้อหาสาระของ องค์ความรู้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากองค์ความรู้ต่อวงวิชาการหรือชุมชน

A study of outstanding works of academics and scholars of Thai Studies in the locality, the region, and the nation ;
analysis of visions and paradigms of thoughts in the construction of knowledge and contents ; impacts of knowledge on academy and locality
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52