0100713Cultural and Biological Diversities in the Mekhong Basin
คความหลากหลายทางวัฒนธรรมและทางชีวภาพในลุ่มน้ำโขง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางธรรมชาติ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมในเขตที่สูง ที่ราบลุ่มและชายทะเล การจัดการทรัพยากรในบริบทของระบบนิเวศ บทบาทของกฎหมาย วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัจจุบันและอนาคตของทรัพยากรในลุ่มน้ำโขง

Concepts of the cultural diversity and bio-diversity; cultural landscape in the highland, lowland and seaside regions; management of resources in the contexts of ecology systems; roles of laws, science,
technologies and local wisdoms in sustainable development; the present and the future of resources in the Mekhong Basin
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54