หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ, ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
 คณะ : 
 หลักสูตร : การจัดการ

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 11
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001005 Global Issues
 สภาวะการณ์โลก
2 (2-0-4)
0001013 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0001014 English for Social Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
2 (2-0-4)
0002001 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0002002 Business Mathematics
 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
2 (2-0-4)
0005055 Critical and Creative Thinking
 การคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0005056 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0005058 Development of Skills and Competencies for Leadership
 พัฒนาทักษะและสมรรถภาพเพื่อการเป็นผู้นำ
2 (2-0-4)
0008010 Man and Technology
 มนุษย์กับเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
0014004 Mental Health and Personality Development
 สุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 63
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0901101 Principles of Accounting
 หลักการบัญชีขั้นต้น
3 (3-0-6)
0901202 Accounting for Management
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
0902101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
0903101 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
0904101 Business Computer and Information Technology
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
3 (2-2-6)
0909202 Business Law and Taxation
 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
3 (3-0-6)
0909302 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
0909305 Business Economics
 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3 (3-0-6)
0909401 Business Policy and Strategic Management
 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 36
 2.2.1   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0903201 Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
0903211 Organizational Behavior
 พฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
0903212 Management Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
0903411 International Business Management
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0903413 Seminar in Management
 สัมมนาทางการจัดการ
3 (3-0-6)
0903431 Small Business Management
 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3 (3-0-6)
0909301 Production and Operation Management
 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
0909303 Business Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ
3 (3-0-6)
0909304 Business Ethics
 จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.2.2   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0902316 Retailing Management
 การจัดการการค้าปลีก
3 (3-0-6)
0903213 Business Quantitative Analysis
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0903311 Quality and Productivity Management
 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ
3 (3-0-6)
0903312 Special Problems in Management
 ปัญหาพิเศษทางการจัดการ
3 (1-4-6)
0903321 Industrial Relations
 อุตสาหกรรมสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0903322 Workplace Safety and Occupational Health
 ความปลอดภัยในสถานประกอบการและสุขภาพในการทำงาน
3 (3-0-6)
0903323 Industrial Psychology
 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0903324 Human Resource Planning and Development
 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
0903331 Entrepreneurship
 การประกอบการ
3 (3-0-6)
0903332 Principles of Investment
 หลักการลงทุน
3 (3-0-6)
0903333 Project Feasibility Study
 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
3 (3-0-6)
0903341 Electronic Business
 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-6)
0903342 Computer System for Business Decision Support
 ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจธุรกิจ
3 (2-2-6)
0903351 Organizational Communication
 การสื่อสารภายในองค์การ
3 (3-0-6)
0903352 Organizational Development
 การพัฒนาองค์การ
3 (3-0-6)
0903353 Office Management
 การจัดการสำนักงาน
3 (3-0-6)
0903354 Principles of Insurance
 หลักการประกันภัย
3 (3-0-6)
0903355 Tourism Business Management
 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0903412 Contemporary Business Concepts
 แนวคิดการจัดการธุรกิจร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0903421 Compensation Management
 การบริหารค่าตอบแทน
3 (3-0-6)
0903451 Project Management
 การบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
0903452 Real Estate Management
 การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
0903453 Negotiation Analysis and Strategy
 การวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง
3 (3-0-6)
0903454 Management of Organization Change and Innovation
 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์กร
3 (3-0-6)
0903455 Organization Decision Making and Problem Solving
 การตัดสินใจและการแก้ปัญหาในองค์กร
3 (3-0-6)
0904302 Business Information Technology Management
 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
3 (3-0-6)
0904318 Office information Technology
 เทคโนโลยีในสำนักงาน
3 (2-2-6)
0904411 Project Management for Business Information Technology
 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
3 (3-0-6)
0909203 Business Statistics
 สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4   การฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0903430 Business Administration Internship
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการบริหารธุรกิจ
2 (0-200-0)

 4.1   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านบริหารธุรกิจหน่วยกิตต่ำสุด : -
 4.2   สหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
 5   การอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพหน่วยกิตต่ำสุด : -
 6   การอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมหน่วยกิตต่ำสุด : -