หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ, ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
 คณะ : 
 หลักสูตร : พยาบาลศาสตร์

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001012 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0001018 Language Expression Rhetoric
 ศิลปะการแสดงออกทางภาษา
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001048 Man and Reasoning
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
2 (2-0-4)
0004001 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001060 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002003 Chemistry and Life Maintenance
 เคมีกับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0002011 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001 Information Technology Applications
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (1-2-3)
0012003 Information and Communication Technology for Life Long Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 54
 2.1   วิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0202121 Basic Organic Chemistry for Health Science
 เคมีอินทรีย์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2 (2-0-4)
0202141 Biochemistry for Health Science
 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (3-0-3)
0203353 Pathophysiology
 พยาธิสรีรวิทยา
3 (3-0-3)
0203401 Biostatistics for Health Science
 ชีวสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2 (2-0-2)
0401521 Diet Therapy
 โภชนบำบัด
1 (1-0-2)
0404518 Epidemiology
 วิทยาการระบาด
1 (1-0-2)
0702253 Clinical Pharmacology for Nurse
 เภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล
2 (2-0-4)

 2.2   วิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 40
 2.2.1   ภาคทฤษฎีหน่วยกิตต่ำสุด : 28
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0401522 Nursing Theory
 ทฤษฎีการพยาบาล
3 (3-0-6)
0401523 Nursing Administration
 การบริหารการพยาบาล
2 (2-0-4)
0401524 Laws related to Nursing Profession
 กฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
2 (2-0-4)
0401525 Basic Medical Care
 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
2 (1-2-2)
0401526 Nursing Informatics
 สารสนเทศศาสตร์ทางการพยาบาล
1 (1-0-2)
0401527 Principles of Nursing Research
 หลักการวิจัยทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
0401528 Specific Nursing Problem Study
 การศึกษาปัญหาเฉพาะทางการพยาบาล
1 (0-3-0)
0401529 Profession Seminar
 สัมมนาวิชาชีพ
1 (1-1-2)
0402513 Adult and Gerontological Nursing
 การพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)
0403515 Pediatric Nursing
 การพยาบาลเด็ก
2 (2-0-4)
0403517 Nursing in Chidbearing Family
 การพยาบาลครอบครัวระยะให้กำเนิดบุตร
2 (2-0-4)
0404515 Health Counselling Skills
 ทักษะการให้การปรึกษาทางสุขภาพ
1 (1-0-2)
0404516 Mental Health and Nursing of Clients with Mental Health Deviation
 สุขภาพจิตและการพยาบาลผู้ที่มีสุขภาพจิตเบี่ยงเบน
2 (2-0-4)
0404519 Health Behavior and Health Promotion
 พฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ
2 (2-0-4)
0404520 Community Health Nursing
 การพยาบาลสุขภาพชุมชน
2 (2-0-4)

 2.2.2   ภาคปฏิบัติหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0402514 Adult and Gerontological Nursing Practice
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2 (0-8-0)
0402515 Professional Nursing Practice
 ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ
2 (0-8-0)
0403516 Pediatric Nursing Practice
 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
2 (0-8-0)
0403518 Nursing Practice in Childbearing Family
 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวระยะให้กำเนิดบุตร
2 (0-8-0)
0404517 Nursing Practice for Clients with Mental Health Deviation
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้รับบริการที่มีภาวะสุขภาพจิตเบี่ยงเบน
2 (0-8-0)
0404521 Community Health Nursing Practice
 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน
2 (0-8-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6