หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : ภาษาเขมร
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   วิชาโทบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0126101 System of Writing Khmer Alphabet
 ระบบการเขียนอักษรเขมร
3 (2-2-5)
0126102 Khmer Phonology
 ระบบเสียงภาษาเขมร
3 (2-2-5)
0126201 Development of Khmer
 วิวัฒนาการภาษาเขมร
3 (3-0-6)
0126204 Khmer Studies
 เขมรศึกษา
3 (3-0-6)
0126205 Khmer Conversation in Daily Life
 การสนทนาภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0126207 Khmer Reading Comprehension
 การอ่านภาษาเขมรเพื่อความเข้าใจ
2 (1-2-3)

 2   วิชาโทเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0126206 Khmer Academic Conversation
 การสนทนาภาษาเขมรเชิงวิชาการ
2 (1-2-3)
0126208 Khmer Analytical Reading
 การอ่านภาษาเขมรเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
2 (1-2-3)
0126209 Writing of Khmer Essay
 การเขียนเรียงความภาษาเขมร
3 (2-2-5)
0126301 Khmer Translation
 การแปลภาษาเขมร
3 (2-2-5)
0126302 Syntactic and Semantic Analysis
 วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์วิเคราะห์
3 (3-0-6)
0126303 Background of Khmer Literature
 ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีเขมร
3 (3-0-6)
0126304 Contemporary Khmer Literature
 วรรณกรรมเขมรปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0126305 Khmer for Tourism
 ภาษาเขมรสำหรับการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
0126306 Khmer for Business
 ภาษาเขมรธุรกิจ
3 (2-2-5)
0126307 Khmer for Hotel Service
 ภาษาเขมรสำหรับการโรงแรม
3 (2-2-5)
0126308 Khmer for Office Work and Secretary
 ภาษาเขมรสำหรับงานสำนักงานและเลขานุการ
3 (2-2-5)
0126309 Pali in Khmer Language
 ภาษาบาลีในภาษาเขมร
2 (2-0-4)
0126310 Sanskrit in Khmer Language
 ภาษาสันสกฤตในภาษาเขมร
2 (2-0-4)
0126311 Introduction of the Old Khmer
 พื้นฐานภาษาเขมรโบราณ
3 (3-0-6)
0126312 Khmer in Thai Language
 ภาษาเขมรในภาษาไทย
2 (2-0-4)
0126313 Khmer Dialects
 ภาษาเขมรถิ่น
3 (3-0-6)
0126314 Foreign Language in Khmer
 ภาษาต่างประเทศในภาษาเขมร
3 (3-0-6)
0126315 Contemporary Khmer Prose and Poetry
 บทร้อยแก้ว-ร้อยกรองเขมรปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0126316 Classical Khmer Prose and Poetry
 บทร้อยแก้ว-ร้อยกรองเขมรเดิม
3 (3-0-6)
0126317 Khmer Drama Literature
 วรรณคดีการละครเขมร
3 (3-0-6)
0126318 Khmer Regional Literature
 วรรณกรรมท้องถิ่นเขมร
3 (3-0-6)
0126319 Comparative Literature
 วรรณคดีเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
0126320 Literature Related to Religion
 วรรณกรรมศาสนา
3 (3-0-6)
0126321 Khmer Tale Literature
 วรรณคดีนิทานเขมร
3 (3-0-6)
0126322 Khmer Literature Related to Society and Politics
 วรรณกรรมเขมรกับสังคมและการเมือง
3 (3-0-6)
0126323 Khmer Literature Related to Traditions
 วรรณคดีขนบประเพณีเขมร
3 (3-0-6)
0126324 Khmer Economy, Politics and Society in Present
 เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเขมรปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0126325 Khmer Philosophy
 ปรัชญาเขมร
2 (2-0-4)
0126326 Khmer Folklore
 คติชนวิทยาเขมร
3 (3-0-6)
0126401 Khmer Academic Writing
 การเขียนภาษาเขมรเชิงวิชาการ
3 (2-2-5)
0126402 Teaching Khmer as a Foreign Language
 การสอนภาษาเขมรในฐานะภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
0126403 Translation for Interpreter
 การแปลแบบล่าม
2 (1-2-3)
0126404 Problems and Khmer Usage
 สภาพปัญหาและการใช้ภาษาเขมร
3 (3-0-6)
0126405 Academic Khmer for Humanities and Social Sciences
 ภาษาเขมรสำหรับวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (2-2-5)
0126406 Academic Khmer for Sciences
 ภาษาเขมรสำหรับวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
0126407 Advanced Khmer Grammar
 ไวยากรณ์เขมรขั้นสูง
3 (3-0-6)
0126408 Khmer Etymology
 นิรุกติศาสตร์เขมร
3 (3-0-6)
0126409 Seminar on Khmer - Thai Relationship
 สัมมนาความสัมพันธ์เขมร-ไทย
3 (3-0-6)
0126410 Language Culture
 วัฒนธรรมทางภาษา
3 (3-0-6)
0126411 Khmer Idioms, Expressions and Proverbs
 สำนวนโวหาร ภาษิตเขมร
2 (2-0-4)