หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : ภาษาเวียดนาม
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   วิชาโทบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0136101 Vietnamese Phonology and Character
 ระบบเสียงและตัวอักษรภาษาเวียดนาม
3 (2-2-5)
0136102 Vietnamese Morphology and Syntax
 ระบบคำและระบบประโยคในภาษาเวียดนาม
3 (2-2-5)
0136201 Vietnamese Lexical and Semantics
 คำและความหมายในภาษาเวียดนาม
3 (3-0-6)
0136204 Vietnamese Studies
 เวียดนามศึกษา
3 (3-0-6)
0136303 Vietnamese - Thai Translation
 การแปลภาษาเวียดนาม
3 (2-2-5)

 2   วิชาโทเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0136205 Vietnamese Conversation in Daily Life
 การสนทนาภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0136206 Vietnamese Academic Conversation
 การสนทนาภาษาเวียดนามเชิงวิชาการ
2 (1-2-3)
0136207 Vietnamese Reading Comprehension
 การอ่านภาษาเวียดนามเพื่อความเข้าใจ
2 (1-2-3)
0136208 Vietnamese Analytical Reading
 การอ่านภาษาเวีดนามเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
2 (1-2-3)
0136209 Arts of Vietnamese Usage for Communication
 ศิลปะการใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0136210 Introduction to Principles and Theories of Communicative
 หลักและทฤษฎีการสื่อสารเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0136301 Writing of Vietnamese Essay
 การเขียนความเรียงภาษาเวียดนาม
3 (2-2-5)
0136302 Vietnamese for Academic Writing
 การเขียนภาษาเวียดนามเชิงวิชาการ
3 (2-2-5)
0136304 Vietnamese Folklore
 คติชนวิทยาเวียดนาม
3 (3-0-6)
0136305 Vietnamese Literature in the Classical Period
 วรรณคดีเวียดนามยุคคลาสสิค
3 (3-0-6)
0136306 Vietnamese Culture
 วัฒนธรรมเวียดนาม
3 (3-0-6)
0136307 Vietnamese for Tourism
 ภาษาเวียดนามสำหรับการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
0136308 Vietnamese for Business
 ภาษาเวียดนามธุรกิจ
3 (2-2-5)
0136309 Vietnamese for Hotel Service
 ภาษาเวียดนามสำหรับการโรงแรม
3 (2-2-5)
0136310 Vietnamese for Office Work and Secretary
 ภาษาเวียดนามสำหรับงานสำนักงานและเลขานุการ
3 (2-2-5)
0136311 Vietnamese Dialect
 ภาษาถิ่นเวียดนาม
3 (3-0-6)
0136312 Loan Words in Vietnamese
 คำยืมในภาษาเวียดนาม
2 (2-0-4)
0136313 Vietnamese Linguistics Field Work
 ภาษาศาสตร์เวียดนามภาคสนาม
3 (2-2-5)
0136314 Traditional Vietnamese Prose and Poetry
 บทร้อยแก้ว - ร้อยกรองเวียดนามดั้งเดิม
3 (3-0-6)
0136315 Contemporary Vietnamese Prose and Portry
 บทร้อยแก้ว - ร้อยกรองเวียดนามปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0136316 Vietnamese Drama Literature
 วรรณคดีการละครเวียดนาม
3 (3-0-6)
0136317 Introduction to Sino - Vietnamese Literature
 วรรณคดีจีน - เวียดนามเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0136318 Vietnamese Literature Related to Traditions
 วรรณคดีขนบประเพณีเวียดนาม
3 (3-0-6)
0136319 Literature of Ethnic Groups in Vietnam
 วรรณกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในเวียดนาม
3 (3-0-6)
0136320 Contemporary Vietnamese Economy, Politics and Society
 เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเวียดนามปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0136321 Vietnamese History
 ประวัติศาสตร์เวียดนาม
2 (2-0-4)
0136322 Religions and Ideality
 ศาสนาและความคิด
2 (2-0-4)
0136323 Traditions, Rites and Beliefs in Vietnam
 ประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อในเวียดนาม
3 (3-0-6)
0136401 Contemporary Vietnamese Literature
 วรรณกรรมเวียดนามปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0136402 Translation for Interpreter
 การแปลแบบล่าม
3 (2-2-5)
0136403 Teaching Vietnamese as a Foreign Language
 การสอนภาษาเวียดนามในฐานะภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
0136404 Academic Vietnamese for Humanities and Social Sciences
 ภาษาเวียดนามสำหรับวิชาการด้านมนุษยศาสตร์
3 (2-2-5)
0136405 Academic Vietnamese for Sciences
 ภาษาเวียดนามสำหรับวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
0136406 Seminar on Vietnamese
 สัมมนาภาษาเวียดนาม
3 (3-0-6)
0136407 Seminar on Vietnamese - Thai Relationship
 สัมมนาความสัมพันธ์เวียดนาม - ไทย
3 (3-0-6)
0136408 Vietnamese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3 (3-0-6)
0136499 Internship
 การฝึกประสบการณ์
6 (1-12-12)