หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : การสอนภาษาอังกฤษ แบบ 1.1

 1   หมวดวิชาประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.1   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 51
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105920 Thesis
 วิทยานิพนธ์
51 (0-0-0)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52