หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
 คณะ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
 หลักสูตร : การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม แผน ก แบบ ก2

 1   หมวดวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1105101 Urban Planning Analysis Methods
 วิธีการวิเคราะห์การวางผังเมือง
3 (2-2-5)
1105102 Research Methodology for Urban Planning
 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการวางผังเมือง
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2.1   กลุ่มวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1105201 Land Use Planning
 การวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
3 (3-0-6)
1105202 Urban Physical Planning and Integrated Infrastructure Systems
 การวางผังกายภาพของเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการ
3 (2-2-5)
1105203 Project Management for Sustainable Development
 การจัดการโครงการพัฒนาเมืองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3 (2-2-5)
1105204 Laws for Urban and Environmental Development
 กฎหมายเพื่อการพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
1105205 Economic, Social, Cultural and Urban Environmental Policy and Planning
 การวางแผนนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมเมือง
3 (2-2-5)

 2.2   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1105001 Economic Principles for Development Policy
 หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อนโยบายการพัฒนา
3 (3-0-6)
1105002 Public Laws for Public Administration
 กฎหมายมหาชนเพื่อการบริหารรัฐกิจ
3 (3-0-6)
1105003 Public Policy Analysis and Evaluation
 การวิเคราะห์และประเมินผลนโยบายสาธารณะ
3 (3-0-6)
1105004 Strategic Planning and Project Management
 การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
1105005 Public Finance and Budgeting Administration
 การบริหารการคลังและการงบประมาณ
3 (3-0-6)
1105006 Local Administration
 การบริหารส่วนท้องถิ่น
3 (3-0-6)
1105007 Urban Housing
 เคหการเมือง
3 (3-0-6)
1105008 Seminar on Local Development
 สัมมนาการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
1105010 Information Technology Management
 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
1105011 Organization and Management
 องค์กรและการจัดการ
3 (3-0-6)
1105012 Managerial Economics
 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3 (3-0-6)
1105013 Conflict Management
 การบริหารความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
1105014 Basic Graphic Presentation
 การนำเสนอกราฟิกขั้นพื้นฐาน
3 (3-0-6)
1105015 Urban Cultural Landscape
 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนเมือง
3 (3-0-6)
1105016 Belief and Feng-Shui for City Development
 คติความเชื่อและฮวงจุ้ยสำหรับการพัฒนาเมือง
3 (3-0-6)
1105017 Psychology of Physical Environment Design
 จิตวิทยาการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
3 (3-0-6)
1105018 Integrated Cultural Tourism Development
 การพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)
1105019 Culture and Economic and Social Development
 วัฒนธรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3 (3-0-6)
1105020 Urban Transportation Planning
 การวางแผนการขนส่งในชุมชนเมือง
3 (3-0-6)
1105021 Infrastructure Planning and Management
 การวางแผนและการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
3 (3-0-6)
1105022 Environmental System Planning and Management
 การวางแผนและการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
1105023 Spatial Structure of City and Community
 สัณฐานโครงสร้างพื้นที่เมืองและชุมชน
3 (3-0-6)
1105024 Management of Solid Waste and Human Excreta in Community
 การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในชุมชน
3 (3-0-6)
1105025 Energy Conservation in Building and City
 การอนุรักษ์พลังงานในอาคารและเมือง
3 (3-0-6)
1105026 Water Resources System Environment
 สภาพแวดล้อมของระบบทรัพยากรน้ำ
3 (3-0-6)
1105027 Principle for Environmental Administration and Management
 หลักการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
1105030 Application of Geographical Information Systems for Environmental Management
 การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
1105031 Integrated Planning for Community Development
 การวางผังและพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)

 4   หมวดวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1105207 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215