หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ, ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
 คณะ : 
 หลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 8
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001008 Foundation English 2
 ภาษาอังกฤษหลัก 2
2 (2-0-4)
0001012 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001048 Man and Reasoning
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001060 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 59
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200203 Legal and Ethical Issues in Informatics Profession
 กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ
3 (3-0-6)
1200302 Information Technology Management
 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 53
 2.2.1   วิชาพื้นฐานวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0201100 Mathematics for Science
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1
4 (4-0-0)
1201103 Organizations and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
1201301 Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)

 2.2.2   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 28
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1201104 Computer Programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-4)
1201202 Data and File Structures
 โครงสร้างข้อมูลและแฟ้มข้อมูล
3 (2-2-4)
1201204 Database Design
 การออกแบบฐานข้อมูล
3 (2-2-4)
1201205 Data Communication and Computer Networks
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-4)
1201206 Network Laboratory
 ปฏิบัติการระบบเครือข่าย
1 (0-2-0)
1201303 Project Management
 การจัดการโครงการสารสนเทศ
3 (3-0-6)
1201304 Information Systems Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
1201306 Information and Communication Technology Seminar
 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2 (0-4-4)
1201307 Information and Communication Technology Senior Project 1
 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
1 (0-2-0)
1201312 Business Information Programming
 การโปรแกรมสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
1201401 Information and Communication Technology Senior Project 2
 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3 (0-6-0)

 2.2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1201201 Object Oriented Programming
 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-4)
1201203 Information and Communication Technology Research
 วิธีการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (3-0-6)
1201207 Models and Application in Management Science
 ตัวแบบและการประยุกต์ในวิทยาการจัดการ
3 (3-0-6)
1201305 Database Management
 การจัดการฐานข้อมูล
3 (2-2-4)
1201308 Internet Application Development
 การพัฒนาประยุกต์บนอินเตอร์เน็ต
3 (2-2-4)
1201309 Electronic Business Management
 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
1201310 Object-Oriented Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
3 (3-0-6)
1201311 Decision Support Systems
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
1201313 Office Automation Information Systems
 ระบบสารสนเทศสำนักงานอัตโนมัติ
3 (3-0-6)
1201402 Multimedia Application Development
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์มัลติมิเดีย
3 (2-2-4)
1201403 Information Retrieval Systems
 ระบบคืนสารสนเทศ
3 (3-0-6)
1201405 Process Management
 การจัดการกระบวนการ
3 (3-0-6)
1201406 Applied Data Mining
 การทำเหมืองข้อมูลประยุกต์
3 (2-2-4)
1201407 Internet Marketing
 การตลาดอินเทอร์เน็ต
3 (3-0-6)
1201408 Computer Simulation
 การจำลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์
3 (2-2-4)
1201409 Quality Management for Information Systems
 การจัดการคุณภาพสำหรับระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
1201410 Production Management and Service
 การจัดการงานผลิตและบริการ
3 (3-0-6)
1201411 Applied Business Forecasting
 การพยากรณ์ธุรกิจประยุกต์
3 (3-0-6)
1204457 Human and Computer Interaction
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
1204459 Experts Systems
 ระบบผู้เชี่ยวชาญ
3 (3-0-6)
1204460 Computer and Network Security
 ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 4   หมวดวิชาฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1201499 Professional Pacticum
 การฝึกงานวิชาชีพ
6 (0-450-0)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52