หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ, ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
 คณะ : 
 หลักสูตร : สื่อนฤมิต

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 5
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105102 Fundamental English 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
0105203 English for Specific Purposes
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199101 Man Reasoning Ethics and Aesthetics
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199105 Society and Laws
 สังคมและกฎหมาย
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1299108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-4)

 2.   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 60
 2.1   กลุ่มวิชาแกนคณะหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0103469 Entrepreneurship
 การประกอบการ
3 (3-0-6)
1200203 Legal and Ethical Issues in Informatics Profession
 กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1205106 Introduction to Digital Media Principles
 หลักการสื่อดิจิทัลเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1205107 Introduction to Digital Creative Design
 การออกแบบดิจิทัลสร้างสรรค์เบื้องต้น
3 (2-2-4)
1205108 Visualizing Digital
 ทัศนดิจิทัล
3 (2-2-4)
1205201 Human Computer Interaction
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
1205202 Introduction to Computer Simulation and Animation
 การจำลองสถานการณ์และภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น
3 (2-2-4)
1205203 Contemporary Art and Technology
 ศิลปะและเทคโนโลยีร่วมสมัย
3 (3-0-6)
1205204 Introduction to On-Line Document Development
 การพัฒนาเอกสารออนไลน์เบื้องต้น
3 (2-2-4)
1205205 Digital Media1
 สื่อดิจิทัล1
3 (2-2-4)
1205206 Digital Media2
 สื่อดิจิทัล2
3 (2-2-4)
1205207 Tools for Digital Multimedia
 เครื่องมือสำหรับสื่อประสมดิจิทัล
3 (2-2-4)
1205301 Introduction to Game Design and Development
 การออกแบบและพัฒนาเกมเบื้องต้น
3 (2-2-4)
1205302 Advanced On-Line Document Development
 การพัฒนาเอกสารออนไลน์ขั้นสูง
3 (2-2-4)
1205303 Seminar in New Media
 สัมมนาสื่อนฤมิต
3 (3-0-6)
1205401 New Media Senior Project1
 โครงงานสื่อนฤมิต1
2 (0-4-8)
1205402 New Media Senior Project2
 โครงงานสื่อนฤมิต2
4 (0-8-16)
1205403 Enrichment Internship
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3 (0-6-12)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1204212 Programming 2
 การโปรแกรม 2
3 (2-2-4)
1205404 Digital Paradigm
 กระบวนทัศน์ดิจิทัล
3 (3-0-6)
1205405 Data Communication and Computer Network
 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-4)
1205406 Database Systems Design and Management
 การออกแบบและการจัดการระบบฐานข้อมูล
3 (2-2-4)
1205407 System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 (3-0-6)
1205408 Advanced Game Design and Development
 การออกแบบและพัฒนาเกมขั้นสูง
3 (2-2-4)
1205409 Computer-based Character Simulation and Animation
 การจำลองแบบตัวอักษรเคลื่อนไหว
3 (2-2-4)
1205410 Digital Media 3
 สื่อดิจิทัล 3
3 (2-2-4)
1205411 Digital Video and Special Effect
 ดิจิทัลวิดีโอและเทคนิคพิเศษ
3 (2-2-4)
1205412 Media Simulation Methods
 วิธีการสื่อจำลองสถานการณ์
3 (2-2-4)
1205413 Building Technology Team
 การสร้างทีมงานเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
1205414 Business Management in New Media
 การจัดการธุรกิจสื่อนฤมิต
3 (3-0-6)
1205415 Creative Advertising
 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
3 (3-0-6)
1205416 Journalism Photography
 การถ่ายภาพทางวารสารศาสตร์
3 (3-0-6)
1205417 Process Innovation
 นวัตกรรมกระบวนการ
3 (3-0-6)
1205418 Interactive Multimedia
 สื่อประสมปฏิสัมพันธ์
3 (2-2-4)
1205419 Advanced Digital Creative Design
 การออกแบบดิจิทัลสร้างสรรค์ขั้นสูง
3 (2-2-4)
1205420 Digital Video Production
 การผลิตงานดิจิทัลวิดีโอ
3 (2-2-4)
1205421 Advanced Computer Simulation and Animation
 การจำลองสถานการณ์และภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง
3 (2-2-4)

 2.4   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53