หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ, ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
 คณะ : 
 หลักสูตร : บัญชีบัณฑิต

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 11
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001005 Global Issues
 สภาวะการณ์โลก
2 (2-0-4)
0001013 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0001014 English for Social Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
2 (2-0-4)
0002001 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0002002 Business Mathematics
 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
2 (2-0-4)
0005055 Critical and Creative Thinking
 การคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0005056 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0005058 Development of Skills and Competencies for Leadership
 พัฒนาทักษะและสมรรถภาพเพื่อการเป็นผู้นำ
2 (2-0-4)
0008010 Man and Technology
 มนุษย์กับเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
0014004 Mental Health and Personality Development
 สุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 63
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0901101 Principles of Accounting
 หลักการบัญชีขั้นต้น
3 (3-0-6)
0901204 Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
0901205 Business Law
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
0902101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
0903101 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
0904101 Business Computer and Information Technology
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
3 (2-2-6)
0909302 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
0909305 Business Economics
 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 39
 2.21   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0901201 Intermediate Accounting 1
 การบัญชีขั้นกลาง 1
3 (3-0-6)
0901202 Intermediate Accounting 2
 การบัญชีขั้นกลาง 2
3 (3-0-6)
0901203 Cost Accounting
 การบัญชีต้นทุน
3 (3-0-6)
0901301 Managerial Accounting
 การบัญชีบริหาร
3 (3-0-6)
0901302 Auditing
 การสอบบัญชี
3 (3-0-6)
0901304 Tax Accounting
 การบัญชีภาษีอากร
3 (3-0-6)
0901305 Advanced Accounting 1
 การบัญชีขั้นสูง 1
3 (3-0-6)
0901401 Advanced Accounting 2
 การบัญชีขั้นสูง 2
3 (3-0-6)
0901402 Financial Reporting and Statement Analysis
 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
3 (3-0-6)
0901411 Accounting System Design
 การวางระบบบัญชี
3 (3-0-6)

 2.22   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0901303 Accounting Information System
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (2-2-6)
0901306 Accounting Software Applications
 การประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
3 (1-4-6)
0901307 Internal Auditing and Control
 การตรวจสอบและควบคุมภายใน
3 (3-0-6)
0901412 Public Accounting
 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
3 (3-0-6)
0901413 Accounting for Specific Industries
 การบัญชีสำหรับธุรกิจเฉพาะ
3 (3-0-6)
0901414 International Accounting
 การบัญชีนานาชาติ
3 (3-0-6)
0901415 Special Problems in Financial Accounting
 ปัญหาพิเศษทางการบัญชีการเงิน
3 (1-4-6)
0901416 Seminar in Financial Accounting
 สัมมนาการบัญชีเงิน
3 (0-6-6)
0901417 Accounting Theory
 ทฤษฎีบัญชี
3 (3-0-9)
0901421 Profit Planning and Control
 การวางแผนและควบคุมกำไร
3 (3-0-6)
0901422 Management Control
 การควบคุมทางการบริหาร
3 (3-0-6)
0901423 Cost Management
 การบริหารต้นทุน
3 (3-0-6)
0901424 Special Problems in Managerial Accounting
 ปัญหาพิเศษทางการบัญชีบริหาร
3 (1-4-6)
0901425 Seminar in Managerial Accounting
 สัมมนาการบัญชีบริหาร
3 (0-6-6)
0901431 Language Programming for Accounting Applications
 โปรแกรมภาษาเพื่อการประมวลผลข้อมูลทางการบัญชี
3 (2-2-6)
0901432 Analysis and Design of Accounting Information System
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (2-2-6)
0901433 Development and Use of Accounting Information System
 การพัฒนาและการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (2-2-6)
0901434 Analysis and Design of Database for Accounting Application
 การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลทางการบัญชี
3 (2-2-6)
0901435 Special Problems in Accounting Information System
 ปัญหาพิเศษทางระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (1-4-6)
0901436 Seminar in Accounting Information System
 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (2-2-6)
0901441 Information System Auditing and Control
 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
3 (2-2-6)
0901442 Problems in Internal Audit
 ปัญหาการตรวจสอบภายใน
3 (3-0-6)
0901443 Forensic Accounting
 การบัญชีนิติเวช
3 (3-0-6)
0901444 Special Problems in Auditing
 ปัญหาพิเศษทางการสอบบัญชี
3 (1-4-6)
0901445 Seminar in Auditing
 สัมมนาการสอบบัญชี
3 (3-0-6)
0901451 Tax Management
 การจัดการภาษีอากร
3 (3-0-6)
0904301 Business Data Communication and Computer Network
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3 (2-2-4)
0909303 Business Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ
3 (3-0-6)
0909401 Business Policy and Strategic Management
 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4   หมวดการฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0901404 Accounting Internship
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการบัญชี
2 (200-0-0)

 4.1   สหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 4.2   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการบัญชีหน่วยกิตต่ำสุด : 2
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51