หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ, ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
 คณะ : 
 หลักสูตร : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 11
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001005 Global Issues
 สภาวะการณ์โลก
2 (2-0-4)
0001013 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0001014 English for Social Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
2 (2-0-4)
0002001 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0002002 Business Mathematics
 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
2 (2-0-4)
0005055 Critical and Creative Thinking
 การคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0005056 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0005058 Development of Skills and Competencies for Leadership
 พัฒนาทักษะและสมรรถภาพเพื่อการเป็นผู้นำ
2 (2-0-4)
0008010 Man and Technology
 มนุษย์กับเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
0014004 Mental Health and Personality Development
 สุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 63
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0901101 Principles of Accounting
 หลักการบัญชีขั้นต้น
3 (3-0-6)
0901202 Accounting for Management
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
0902101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
0903101 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
0904101 Business Computer and Information Technology
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
3 (2-2-6)
0909202 Business Law and Taxation
 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
3 (3-0-6)
0909302 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
0909305 Business Economics
 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3 (3-0-6)
0909401 Business Policy and Strategic Management
 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 36
 2.2.1   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0904201 Business Programming 1
 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ 1
3 (2-2-6)
0904203 Business Database Management System
 การจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
3 (2-2-6)
0904204 Analysis and Design for Business Information System
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (2-2-6)
0904301 Business Data Communication and Computer Network
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3 (2-2-6)
0904303 Internet Programming
 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
3 (2-2-6)
0904314 Mutimedia Technology in Business Application
 เทคโนโลยีระบบมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ
3 (2-2-6)
0904317 Development and Application of Database
 การพัฒนาและประยุกต์ด้านฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
0904323 Web Analysis and Design
 การวิเคราะห์และการออกแบบเว็บไซต์
3 (2-2-6)
0904402 Business Information Technology Project 1
 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 1
1 (0-2-0)
0904403 Business Information Technology Project 2
 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 2
2 (0-4-0)

 2.2.2   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0901303 Accounting Information System
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (2-2-6)
0904202 Computer Technology and Operating System
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
3 (2-2-6)
0904302 Business Information Technology Management
 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
3 (3-0-6)
0904311 Business Programming 2
 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ 2
3 (2-2-6)
0904312 Computer Security System for Business
 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจ
3 (2-2-6)
0904313 Data Structure and File Organization in Business Information System
 โครงสร้างข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูลในระบบสารสนเทศธุรกิจ
3 (3-0-6)
0904316 Business Information Technology Audit
 การตรวจสอบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0904318 Office information Technology
 เทคโนโลยีในสำนักงาน
3 (2-2-6)
0904321 Internet Marketing
 การตลาดบนอินเทอร์เน็ต
3 (2-2-6)
0904322 Electronic Commerce
 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-6)
0904324 Electronic Commerce Security System
 ระบบความปลอดภัยสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-6)
0904325 Finance and Banking for E- Commerce
 การเงินและการธนาคารสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
0904326 Electronic Commerce Laws
 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
0904411 Project Management for Business Information Technology
 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
3 (3-0-6)
0904412 Advanced Analysis and Design for Business Information System
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจขั้นสูง
3 (2-2-6)
0904413 Special Topics in Business Information Technology
 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
3 (3-0-6)
0904421 Electronic Business Management
 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
0904422 E- Commerce Project
 โครงงานทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-6)
0904423 Special Topics in E- Commerce
 หัวข้อพิเศษทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4   การฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0904404 Business Information Technology Internship
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
2 (0-0-0)

 4.1   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจหน่วยกิตต่ำสุด : -
 4.2   สหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
 5   การอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมหน่วยกิตต่ำสุด : -
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54