หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ, ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
 คณะ : 
 หลักสูตร : การตลาด

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 11
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001005 Global Issues
 สภาวะการณ์โลก
2 (2-0-4)
0001013 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0001014 English for Social Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
2 (2-0-4)
0002001 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0002002 Business Mathematics
 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
2 (2-0-4)
0005055 Critical and Creative Thinking
 การคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0005056 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0005058 Development of Skills and Competencies for Leadership
 พัฒนาทักษะและสมรรถภาพเพื่อการเป็นผู้นำ
2 (2-0-4)
0008010 Man and Technology
 มนุษย์กับเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
0014004 Mental Health and Personality Development
 สุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 66
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105327 Business English
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3 (3-0-6)
0901101 Principles of Accounting
 หลักการบัญชีขั้นต้น
3 (3-0-6)
0901202 Accounting for Management
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
0902101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
0903101 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
0904101 Business Computer and Information Technology
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
3 (2-2-6)
0909202 Business Law and Taxation
 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
3 (3-0-6)
0909302 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
0909305 Business Economics
 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3 (3-0-6)
0909401 Business Policy and Strategic Management
 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 36
 2.21   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0902111 Consumer Behavior
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
0902211 Product and Price Management
 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
3 (3-0-6)
0902212 Channels Management
 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย
3 (3-0-6)
0902311 Marketing Communication Management
 การจัดการการสื่อสารทางการตลาด
3 (3-0-6)
0902312 Marketing Research
 การวิจัยการตลาด
3 (3-0-6)
0902313 Marketing Management
 การจัดการการตลาด
3 (3-0-6)
0902314 Community Business Marketing
 การตลาดธุรกิจชุมชน
3 (3-0-6)
0902315 Global Marketing
 การตลาดโลก
3 (3-0-6)
0902412 Seminar in Marketing
 สัมมนาทางการตลาด
3 (2-2-6)

 2.22   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0902316 Retailing Management
 การจัดการการค้าปลีก
3 (3-0-6)
0902317 Wholesale Management
 การจัดการการค้าส่ง
3 (3-0-6)
0902318 Sales Management
 การจัดการการขาย
3 (3-0-6)
0902319 Agricultural Marketing
 การตลาดเกษตร
3 (3-0-6)
0902320 Service Marketing
 การตลาดบริการ
3 (3-0-6)
0902321 Industrial Marketing
 การตลาดอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0902411 Marketing Quantitative Analysis
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด
3 (3-0-6)
0902413 Real Estate Marketing
 การตลาดอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
0902414 Salesmanship
 ศิลปะการขาย
3 (3-0-6)
0902415 Customer Relationship Management
 การจัดการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
3 (3-0-6)
0902416 Electronic Commerce Marketing
 การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
0902417 Marketing Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด
3 (3-0-6)
0902418 Marketing Planning
 การวางแผนการตลาด
3 (3-0-6)
0902419 Marketing in Asia
 การตลาดในภูมิภาคเอเชีย
3 (3-0-6)
0902420 Direct Marketing Management
 การจัดการตลาดทางตรง
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 4   หมวดการฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0902421 Marketing Internship
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการตลาด
2 (200-0-0)

 4.1   สหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 4.2   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการบัญชีหน่วยกิตต่ำสุด : 2
 4.3   อบรมจริยธรรมหน่วยกิตต่ำสุด : -
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53