หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ, ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
 คณะ : 
 หลักสูตร : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 1 วิชาศึกษาทั่วไป วิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 11
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105102 Fundamental English 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
0199103 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0199107 Man and the Economy
 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
2 (2-0-4)
0199108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-6)
0201203 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0505010 Physical Education and Quality of Life Improvement
 พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (1-2-2)
1299108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 66
 2.1 กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0103200 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-0)
0103220 Financial Accounting
 การบัญชีการเงิน
3 (3-0-0)
0103240 Principle of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
0103260 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-0)
0103280 Introduction to Computer in Business
 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจเบื้องต้น
3 (2-2-0)
0103280 Introduction to Computer in Business
 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจเบื้องต้น
3 (3-0-2)
0103300 Production and Operation Management
 การจัดการการผลิต
3 (3-0-0)
0103301 Business Law and Taxation
 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
3 (3-0-0)
0103302 Business English
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3 (3-0-0)
0103303 Business Economics
 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3 (3-0-0)
0103304 Business Policy
 นโยบายธุรกิจ
3 (3-0-0)

 2.2 กลุ่มวิชาเอก กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 36
 2.21 กลุ่มเอกบังคับ กลุ่มเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0103221 Managerial Accounting
 การบัญชีบริหาร
3 (3-0-0)
0103281 Office Automation in Business
 เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติในธุรกิจ
3 (2-2-0)
0103380 Using Computer in Presentation
 การสร้างสื่อในการนำเสนอผลงาน
3 (2-2-0)
0103381 Business Computer Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3 (3-0-0)
0103480 Case study
 การศึกษาเฉพาะกรณี
3 (2-2-0)
0205301 Pascal Programming
 การโปรแกรมภาษาปาสคาล
3 (2-2-0)
0205311 Introduction to Database Management System
 การจัดการระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
3 (2-2-0)
0205319 System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
3 (2-2-0)
0205319 System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
3 (3-0-0)
0205412 Data Communication
 การสื่อสารข้อมูล
3 (2-2-0)
0205419 Data Communication
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3 (2-2-0)

 2.22 กลุ่มเอกเลือก กลุ่มเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0103482 Applied Computer Programming in Inventory
 การสร้างโปรแกรมประยุกต์ด้านสินค้าคงคลัง
3 (2-2-0)
0103483 Applied Computer Programming in Accounting
 การสร้างโปรแกรมประยุกต์ด้านการบัญชี
3 (2-2-0)
0103484 Applied Computer Programming in Marketing
 การสร้างโปรแกรมประยุกต์ด้านการตลาด
3 (2-2-0)
0103485 Applied Computer Programming in Personal
 การสร้างโปรแกรมประยุกต์ด้านงานบุคคล
3 (2-2-0)
0205310 Information Structures
 โครงสร้างข้อสนเทศ
3 (2-2-0)
0205403 Management Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3 (3-0-0)
0205404 Information Retrieval System
 ระบบการเรียกใช้สารสนเทศ
3 (3-0-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0103305 Life and Health Insurance
 การประกันชีวิตและสุขภาพ
3 (3-0-0)
0103306 Non-Life Insurance
 การประกันวินาศภัย
3 (3-0-0)
0103400 Public Relations for Business
 การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
3 (3-0-0)
0103401 Principles of Investment
 หลักการลงทุน
3 (3-0-0)
0103481 Applied Computer Programming in Production
 การสร้างโปรแกรมประยุกต์ด้านการผลิต
3 (2-2-0)

 4 หมวดการฝึกงาน หมวดการฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : -
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54