หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ, ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
 คณะ : 
 หลักสูตร : การบัญชี

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 11
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105102 Fundamental English 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
0199103 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0199107 Man and the Economy
 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
2 (2-0-4)
0199108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-6)
0201203 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0505010 Physical Education and Quality of Life Improvement
 พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (1-2-2)
1299108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 66
 2.1 กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0103200 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-0)
0103220 Financial Accounting
 การบัญชีการเงิน
3 (3-0-0)
0103223 Financial Accounting
 การบัญชีการเงิน
3 (3-0-0)
0103240 Principle of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
0103260 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-0)
0103280 Introduction to Computer in Business
 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจเบื้องต้น
3 (2-2-0)
0103280 Introduction to Computer in Business
 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจเบื้องต้น
3 (3-0-2)
0103300 Production and Operation Management
 การจัดการการผลิต
3 (3-0-0)
0103301 Business Law and Taxation
 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
3 (3-0-0)
0103302 Business English
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3 (3-0-0)
0103303 Business Economics
 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3 (3-0-0)
0103304 Business Policy
 นโยบายธุรกิจ
3 (3-0-0)
0103348 Principle of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-0)

 2.2 กลุ่มวิชาเอก กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 36
 2.21 กลุ่มวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0103222 Intermediate Accounting I
 การบัญชีชั้นกลาง 1
3 (3-0-0)
0103223 Intermediate Accounting II
 การบัญชีชั้นกลาง 2
3 (3-0-0)
0103224 Intermediate Accounting II
 การบัญชีชั้นกลาง 2
3 (3-0-0)
0103321 Cost Accounting I
 การบัญชีต้นทุน 1
3 (3-0-0)
0103322 Cost Accounting II
 การบัญชีต้นทุน 2
3 (3-0-0)
0103323 Auditing
 การสอบบัญชี
3 (3-0-0)
0103324 Tax Accounting
 การบัญชีภาษีอากร
3 (3-0-0)
0103366 Cost Accounting II
 การบัญชีต้นทุน 2
3 (3-0-0)
0103420 Advanced Accounting I
 การบัญชีชั้นสูง 1
3 (3-0-0)
0103421 Advanced Accounting II
 การบัญชีขั้นสูง 2
3 (3-0-0)
0103422 Accounting System Design
 การวางระบบบัญชี
3 (3-0-0)
0901302 Auditing
 การสอบบัญชี
3 (3-0-6)

 2.22 กลุ่มวิชาเอกเลือก กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0103325 Profit Planning and Control
 การวางแผนและควบคุมกำไร
3 (3-0-0)
0103326 Financial Statement Analysis
 การวิเคราะห์งบการเงิน
3 (3-0-0)
0103327 Governmental Accounting and Fund Accounting
 การบัญชีรัฐบาลและการบัญชีเงินกองทุน
3 (3-0-0)
0103328 Institutional Accounting
 การบัญชีเฉพาะกิจการ
3 (3-0-0)
0103329 Accounting Information System
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-0)
0103330 Accounting Research Methodology
 ระเบียบวิธีการวิจัยทางการบัญชี
3 (3-0-0)
0103331 Bank Accounting
 การบัญชีธนาคาร
3 (3-0-0)
0103373 Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-0)
0103423 Internal Auditing and Control
 การตรวจสอบและควบคุมภายใน
3 (3-0-0)
0103424 Computer Control and Audit
 การตรวจสอบและควบคุมระบบข้อมูลที่ใช้คอมพิวเตอร์
3 (3-0-0)
0103425 Accounting Theory
 ทฤษฏีบัญชี
3 (3-0-0)
0103426 Problems in Cost Accounting
 ปัญหาการบัญชีต้นทุน
3 (3-0-0)
0103427 Problems in Auditing
 ปัญหาการสอบบัญชี
3 (3-0-0)
0103428 Seminar in Accounting
 สัมมนาทางการบัญชี
3 (3-0-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 4 หมวดการฝึกงาน หมวดการฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : -
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54