หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ, ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
 คณะ : 
 หลักสูตร : การตลาด

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 11
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105102 Fundamental English 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
0199103 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0199107 Man and the Economy
 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
2 (2-0-4)
0199108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-6)
0201203 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0201211 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-0)
0505010 Physical Education and Quality of Life Improvement
 พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (1-2-2)
1299108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 66
 2.1 กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0103200 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-0)
0103220 Financial Accounting
 การบัญชีการเงิน
3 (3-0-0)
0103240 Principle of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
0103260 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-0)
0103280 Introduction to Computer in Business
 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจเบื้องต้น
3 (2-2-0)
0103280 Introduction to Computer in Business
 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจเบื้องต้น
3 (3-0-2)
0103300 Production and Operation Management
 การจัดการการผลิต
3 (3-0-0)
0103301 Business Law and Taxation
 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
3 (3-0-0)
0103302 Business English
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3 (3-0-0)
0103303 Business Economics
 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3 (3-0-0)
0103304 Business Policy
 นโยบายธุรกิจ
3 (3-0-0)
0103310 Business Policy
 นโยบายธุรกิจ
3 (3-0-0)

 2.2 กลุ่มวิชาเอก กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 36
 2.21 กลุ่มวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0103221 Managerial Accounting
 การบัญชีบริหาร
3 (3-0-0)
0103242 Product and Price Policies
 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
3 (3-0-0)
0103243 Consumer Behavior
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-0)
0103341 Marketing Channels Management
 การบริหารช่องทางการตลาด
3 (3-0-0)
0103342 Marketing Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการตลาด
3 (2-2-0)
0103343 Sales Management
 การบริหารการขาย
3 (3-0-0)
0103360 Marketing Channels Management
 การบริหารช่องทางการตลาด
3 (3-0-0)
0103362 Sales Management
 การบริหารการขาย
3 (3-0-0)
0103441 Marketing Promotion
 การส่งเสริมการตลาด
3 (3-0-0)
0103442 Marketing Management
 การบริหารการตลาด
3 (3-0-0)
0103443 Seminar in Marketing Problems
 สัมมนาทางการตลาด
3 (3-0-0)
0103449 Marketing Promotion
 การส่งเสริมการตลาด
3 (3-0-0)

 2.22 กลุ่มวิชาเอกเลือก กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0103244 Retailing Management
 การบริหารการค้าปลีก
3 (3-0-0)
0103245 Wholesaling Management
 การบริหารการค้าส่ง
3 (3-0-0)
0103246 Hotel Marketing
 การตลาดโรงแรม
3 (3-0-0)
0103247 Direct Marketing Management
 การบริหารการตลาดทางตรง
3 (3-0-0)
0103344 Service Industry Marketing
 การตลาดอุตสาหกรรมบริการ
3 (3-0-0)
0103345 Agricultural Product Marketing
 การตลาดสินค้าเกษตร
3 (3-0-0)
0103346 International Marketing
 การตลาดระหว่างประเทศ
3 (3-0-0)
0103432 International Marketing
 การตลาดระหว่างประเทศ
3 (3-0-0)
0103444 Physical Distribution Management
 การบริหารการกระจายตัวสินค้า
3 (3-0-0)
0103445 Quantitative Analysis for Marketing
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด
3 (3-0-0)
0103446 Modern Marketing System
 ระบบตลาดสมัยใหม่
3 (3-0-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 4 หมวดการฝึกงาน หมวดการฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : -
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53