หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ, ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
 คณะ : 
 หลักสูตร : การจัดการ

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 11
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105102 Fundamental English 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
0199103 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0199107 Man and the Economy
 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
2 (2-0-4)
0199108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-6)
0201203 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0505010 Physical Education and Quality of Life Improvement
 พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (1-2-2)
1299108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 66
 2.1 กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0103200 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-0)
0103220 Financial Accounting
 การบัญชีการเงิน
3 (3-0-0)
0103240 Principle of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
0103260 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-0)
0103280 Introduction to Computer in Business
 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจเบื้องต้น
3 (3-0-2)
0103300 Production and Operation Management
 การจัดการการผลิต
3 (3-0-0)
0103301 Business Law and Taxation
 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
3 (3-0-0)
0103302 Business English
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3 (3-0-0)
0103303 Business Economics
 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3 (3-0-0)
0103304 Business Policy
 นโยบายธุรกิจ
3 (3-0-0)

 2.2 กลุ่มวิชาเอก กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 36
 2.21 กลุ่มเอกบังคับ กลุ่มเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0103221 Managerial Accounting
 การบัญชีบริหาร
3 (3-0-0)
0103261 Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-0)
0103262 Organizational Behavior
 พฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-0)
0103360 Industrial Relations
 อุตสาหกรรมสัมพันธ์
3 (3-0-0)
0103361 Management Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ
3 (3-0-0)
0103362 Management Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-0)
0103460 Project Development and Management
 การจัดทำและการบริหารโครงการ
3 (3-0-0)
0103461 Organization Development
 การพัฒนาองค์การ
3 (3-0-0)
0103462 Seminar in Management
 สัมมนาทางการจัดการ
3 (3-0-0)

 2.22 กลุ่มเอกเลือก กลุ่มเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0103363 Small Business Management
 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3 (3-0-0)
0103364 Office Management
 การจัดการสำนักงาน
3 (3-0-0)
0103463 Strategic Management
 การบริหารเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-0)
0103464 Service Industry Marketing
 การตลาดอุตสาหกรรมบริการ
3 (3-0-0)
0103465 Principles of Insurance
 หลักการประกันภัย
3 (3-0-0)
0103466 International Business
 ธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-0)
0103467 Tourism Business Management
 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
3 (3-0-0)
0103468 Quantitative Analysis
 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ
3 (3-0-0)
0103469 Entrepreneurship
 การประกอบการ
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 4   หมวดวิชาฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : -
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51