หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ, ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
 คณะ : 
 หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 11
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105102 Fundamental English 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
0106101 Knowledge and Language Skills
 ความรู้และทักษะทางภาษา
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199101 Man Reasoning Ethics and Aesthetics
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 2
 1.31   บังคับนับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-6)
1299108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-4)

 1.32   บังคับไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0205101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-0)
1201101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 60
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 23
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0203231 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (2-3-0)
0203302 Biostatistics
 ชีวสถิติ
3 (3-0-0)
0203305 Principle of Health Science Research
 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (2-3-0)
0203471 Introduction to Human Parasitology
 ปรสิตวิทยาเบื้องต้นของมนุษย์
2 (1-3-0)
0203476 Introduction to Human Parasitology
 ปรสิตวิทยาเบื้องต้นของมนุษย์
2 (1-3-0)
0709201 Epidemiology
 วิทยาการระบาด
3 (3-0-4)
0709255 Quality Management in Health
 การจัดการคุณภาพในงานสาธารณสุข
2 (2-0-0)
0709262 Organizational Behavior and Leadership
 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นำ
3 (3-0-0)
0709303 Introduction to Public Health
 การสาธารณสุขเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0709404 Health Economics
 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
2 (2-0-0)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 37
 2.21   วิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 28
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0709209 Health Behavior
 พฤติกรรมสุขภาพ
2 (1-3-0)
0709305 Community Public Health Management 1
 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน 1
3 (2-3-0)
0709307 Environmental Health
 อนามัยสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-0)
0709308 Occupational Health and Safety
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2 (1-3-0)
0709310 Basic Medical Care
 การรักษาเบื้องต้น
4 (3-3-0)
0709312 Dental Public Health
 ทันตสาธารณสุข
2 (1-3-0)
0709313 Basic Dental Care 1
 การรักษาทางทันตกรรมเบื้องต้น 1
2 (1-3-0)
0709314 Family Health I
 อนามัยครอบครัว 1
3 (2-3-0)
0709318 Public Health Pharmacy
 เภสัชสาธารณสุข
2 (2-0-0)
0709321 Public Health and Environment Law
 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-0)
0709419 Public Health Administration
 การบริหารงานสาธารณสุข
3 (3-0-0)

 2.22   วิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0709422 Health Resource Management
 การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข
2 (1-3-0)
0709423 Project Administration
 การบริหารโครงการ
2 (1-3-0)
0709424 Community Public Health Management 2
 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน 2
2 (1-3-0)
0709425 Forensic Medicine
 นิติเวชศาสตร์
2 (1-3-0)
0709426 Health Supervision
 การนิเทศงานสาธารณสุข
2 (1-3-0)
0709427 Seminar in Public Health
 สัมมนาสาธารณสุข
2 (1-3-0)
0709428 Community Dentistry
 ทันตกรรมชุมชน
2 (1-3-0)
0709429 Oral Epideniology
 วิทยาการระบาดช่องปาก
2 (1-3-0)
0709430 Seminar in Dental Health
 สัมมนาทันตสาธารณสุข
2 (1-3-0)
0709431 Computerizing in Public Health Data Analysis
 การวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณสุขด้วยคอมพิวเตอร์
2 (1-3-0)
0709432 Human Resource Development and Management
 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2 (1-3-0)
0709433 Progressive Development in Public Health
 การพัฒนาสาธารณสุขแบบก้าวหน้า
2 (1-3-0)
0709434 Institutional Health System Management
 การจัดการเชิงระบบในหน่วยงานสาธารณสุข
2 (1-3-0)
0709435 Public Health Relation Management
 การจัดการงานประชาสัมพันธ์สาธารณสุข
2 (1-3-0)
0709436 Culture and Public Health Development
 วัฒนธรรมกับการพัฒนาสาธารณสุข
2 (2-0-0)
0709437 Indicators for Public Health Development
 ตัวชี้วัดการพัฒนาสาธารณสุข
2 (1-3-0)
0709438 Community Health Care for the Underprivileged Population
 การพัฒนาสาธารณสุขกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
2 (1-3-0)
0709439 Health Problem and Social Change
 ปัญหาสาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
2 (2-0-0)
0709440 Personality and Mental Health
 บุคลิกภาพและสุขภาพจิต
2 (2-0-0)
0709441 Family Health 2
 อนามัยครอบครัว 2
2 (1-3-0)
0709442 Community Nutrition
 โภชนศาสตร์ชุมชน
2 (1-3-0)
0709443 Introduction to Health Behavior Research and Development
 การวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้น
2 (1-3-0)
0709444 Health Psychology
 จิตวิทยาสุขภาพ
2 (1-3-0)
0709445 Health Behavior Modification
 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
2 (1-3-0)
0709446 Counseling in Public Health
 การให้คำปรึกษาทางสาธารณสุข
2 (2-0-0)
0709447 Health Education for Community
 สุขศึกษาเพื่อชุมชน
2 (1-3-0)
0709448 Health Education for Mass
 สุขศึกษาเพื่อมวลชน
2 (1-3-0)
0709449 Public Health Media Production
 การผลิตสื่อสาธารณสุข
2 (1-3-0)
0709450 Meal Pattern Management
 การจัดการอาหาร
2 (1-3-0)
0709451 Sex Education
 เพศศึกษา
2 (2-0-0)
0709452 Parenthood Preparation
 การเตรียมเป็นพ่อและแม่
2 (1-3-0)
0709453 Home Health Care
 การดูแลสุขภาพที่บ้าน
2 (1-3-0)
0709454 Elderly Care
 การดูแลผู้สูงอายุ
2 (1-3-0)
0709456 Dietetics
 โภชนบำบัด
2 (1-3-0)
0709457 Public Health Study
 การศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข
1 (0-3-0)
0709458 Investigation of Outbreak
 การสอบสวนโรคระบาด
2 (2-0-0)
0709459 Introduction to Preventive Dentistry
 ทันตกรรมป้องกันเบื้องต้น
2 (1-3-0)
0709460 Preventive Dentistry
 ทันตกรรมป้องกัน
2 (1-3-0)
0709461 Dental Health Education and Behavior
 ทันตสุขศึกษาและพฤติกรรมทันตสุขภาพ
2 (1-3-0)
0709463 Emergency Care
 การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
2 (1-3-0)
0709464 First Aids
 การปฐมพยาบาล
2 (1-3-0)
0709465 Traditional Medical Care
 การแพทย์แผนไทย
2 (1-3-0)
0709466 Basic Dental Care 2
 การรักษาทางทันตกรรมเบื้องต้น 2
3 (1-6-0)
0709467 Dental Case Study
 กรณีศึกษาผู้ป่วยทางทันตกรรม
2 (1-3-0)
0709468 Oral Pathology and Medicine
 ทันตพยาธิวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก
2 (1-3-0)
0709469 Case Study
 กรณีศึกษาผู้ป่วย
2 (1-3-0)
0709470 Environmental Quality Surveillance
 การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3 (1-6-0)
0709471 Waste Management and Disposal
 การจัดการและกำจัดของเสีย
2 (1-3-0)
0709472 Environmental Health Engineering
 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม
2 (1-3-0)
0709473 Principles of Environmental Impact Evaluation
 หลักการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
2 (1-3-0)
0709474 Fundamental of Industrial Hygiene
 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
2 (1-3-0)
0709475 Fundamental of Occupational Medicine
 อาชีวเวชศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
2 (1-3-0)
0709476 Disaster Relief
 การบรรเทาสาธารณภัย
2 (1-3-0)
0709477 Pharmaceutical Inventory Control Management
 การบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์
2 (2-0-0)
0709478 Health Consumer Protection in Public Health
 การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข
3 (3-0-0)
0709479 Toxicology in Public Health
 พิษวิทยาในงานสาธารณสุข
2 (2-0-0)
0709480 Crude Drug
 สมุนไพร
2 (2-0-0)
0709481 Drugs Abuse and testing
 สารเสพติดให้โทษและการตรวจสอบ
2 (2-0-0)
0709482 Public Health Pharmacy Management
 การจัดการเภสัชสาธารณสุข
3 (2-3-0)
0709483 Food and Drug Control Management
 การบริหารงานควบคุมอาหารและยา
3 (3-0-0)
0709484 Public Health Pharmacy Practicum
 การฝึกปฏิบัติการจัดการเภสัชสาธารณสุข
3 (0-6-0)
0709485 Pain Therapy
 การบำบัดอาการปวด
2 (2-0-0)
0709486 Community Pharmacy in Public Health
 เภสัชกรรมชุมชนด้านสาธารณสุข
2 (2-0-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54