หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ, ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
 คณะ : 
 หลักสูตร : พยาบาลศาสตร์

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 17
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199105 Society and Laws
 สังคมและกฎหมาย
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0401201 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
1 (1-0-0)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 5
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105203 English for Specific Purposes
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0106101 Knowledge and Language Skills
 ความรู้และทักษะทางภาษา
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0202121 Basic Organic Chemistry for Health Science
 เคมีอินทรีย์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (2-2-3)
0299101 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1201101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)
1299108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-4)

 1.6   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0505212 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-0)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 52
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0202141 Biochemistry for Health Science
 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (3-0-3)
0203353 Pathophysiology
 พยาธิสรีรวิทยา
3 (3-0-3)
0203401 Biostatistics for Health Sciences
 ชีวสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2 (2-0-0)
0401521 Diet Therapy
 โภชนบำบัด
1 (1-0-1)
0404518 Epidemiology
 วิทยาการระบาด
1 (1-0-1)
0702253 Clinical Pharmacology for Nurse
 เภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล
2 (2-0-2)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 40
 2.21   ภาคทฤษฎีหน่วยกิตต่ำสุด : 28
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0401522 Nursing Theory
 ทฤษฎีการพยาบาล
3 (3-0-3)
0401523 Administration and Management in Nursing
 การบริหารและการจัดการทางการพยาบาล
2 (2-0-2)
0401524 Laws in Nursing Profession
 กฏหมายวิชาชีพการพยาบาล
2 (2-0-2)
0401525 Basic Medical Care
 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
2 (1-2-1)
0401526 Nursing Informatics
 สารสนเทศทางการพยาบาล
1 (1-0-1)
0401527 Principles of Nursing Research
 หลักการวิจัยทางการพยาบาล
2 (2-0-2)
0401528 Specific Nursing Problem Study
 การศึกษาปัญหาเฉพาะทางการพยาบาล
1 (0-3-0)
0401529 Profession Seminar
 สัมมนาวิชาชีพ
1 (1-1-1)
0402513 Adult and Gerontological Nursing
 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
3 (3-0-3)
0403515 Pediatric Nursing
 การพยาบาลเด็ก
2 (2-0-2)
0403517 Nursing in Childbearing Family
 การพยาบาลครอบครัวระยะให้กำเนิดบุตร
2 (2-0-2)
0404515 Health Counselling Skills
 ทักษะการให้การปรึกษาทางสุขภาพ
1 (1-0-1)
0404516 Mental Health and Nursing of Clients with Mental Health Deviation
 สุขภาพจิตและการพยาบาลผู้ที่มีสุขภาพจิตเบี่ยงเบน
2 (2-0-2)
0404519 Health Behavior and Health Promotion
 พฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ
2 (2-0-2)
0404520 Community Health Nursing
 การพยาบาลสุขภาพชุมชน
2 (2-0-2)

 2.22   ภาคปฏิบัติหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0402514 Adult and Gerontological Nursing Practice
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2 (0-8-0)
0402515 Professional Nursing Practice
 ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ
2 (0-8-0)
0403516 Pediatric Nursing Practice
 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
2 (0-8-0)
0403518 Nursing Practice in Childbearing Family
 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวระยะให้กำเนิดบุตร
2 (0-8-0)
0404517 Nursing Practice for Clients with Mental Health Deviation
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้รับบริการที่มีภาวะสุขภาพจิตเบี่ยงเบน
2 (0-8-0)
0404521 Community Health Nursing Practice
 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน
2 (0-8-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52