หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
 หลักสูตร : การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม แผน ก(1)

 1   หมวดวิชาประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 39
 1.1   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1105683 Thesis
 วิทยานิพนธ์
39 (0-0-0)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22