หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
 หลักสูตร : การพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน แผน ข

 1   หมวดวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1601501 Statistical Methods for Science and Health Sciences
 วิธีการทางสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (2-2-5)
1601504 Research Methodology for Science and Health Sciences
 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (2-2-5)
1601505 Information and Communication Technology Application
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2 (1-2-4)
1601506 English for Graduate Studies
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-4)
1601507 English for Thesis Writing
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์
2 (1-2-4)

 2   หมวดวิชาหลักหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1105601 Urban Development Process towards Sustainability
 กระบวนการพัฒนาชุมชนเมืองที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
1105602 Policy and Planning for Economic Social Cultural and Environmental Development of Urban Community
 การวางแผนนโยบายเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมชุมชนเมือง
3 (2-2-6)
1105603 Urban Development Planning and Integrated Infrastructure Systems
 การวางแผนผังพัฒนาชุมชนเมืองและโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการ
3 (2-2-6)
1105604 Projects Management for Sustainable Development
 การจัดการโครงการพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน
3 (2-2-6)
1105605 Laws and Enforcement for Urban and Environmental Development
 กฎหมายและมาตรการพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อม
3 (2-2-6)

 3   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0108503 Economics Principles for Policy Development
 หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนานโยบาย
2 (2-0-4)
0108504 Public Laws for Public Administration
 กฎหมายมหาชนเพื่อการบริหารงานภาครัฐ
2 (2-0-4)
0108511 Public Policy Analysis and Evaluation
 การวิเคราะห์และประเมินผลนโยบายสาธารณะ
3 (3-0-6)
0108512 Strategic Planning and Project Management
 การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
0108513 Public Finance and Budgeting Administration
 การบริหารการคลังสาธารณะและการงบประมาณ
3 (3-0-6)
0108514 Economics for Community Development
 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0108521 Local Administration Management
 การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0108523 Management Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (2-1-6)
0108524 Strategic Management Techniques
 เทคนิคการจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
0300601 Energy Resources and Conversion Technology
 แหล่งพลังงานและเทคโนโลยีการแปลงรูป
3 (3-0-6)
0300819 Control of Floods and Droughts
 การควบคุมภาวะน้ำท่วมและภาวะแห้งแล้ง
3 (3-0-9)
0300826 Project Planning and Appraisal
 การวางแผนประเมินโครงการ
3 (3-0-9)
0300830 Water Resources Systems Environment
 สภาพแวดล้อมของระบบทรัพยากรน้ำ
3 (3-0-9)
0300846 Transportation Systems
 ระบบขนส่ง
3 (3-0-9)
0300848 Urban Transportation Planning
 การวางแผนการขนส่งในชุมชนเมือง
3 (3-0-9)
0300849 Traffic Engineering
 วิศวกรรมจราจร
3 (3-0-9)
0300850 Transportation Analysis and Planning Methods
 วิธีวิเคราะห์และวางแผนการขนส่ง
3 (3-0-9)
0300855 Intelligent Transportation System
 ระบบขนส่งอัจฉริยะ
3 (3-0-9)
0300856 Transportation and Environment
 ระบบขนส่งและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-9)
0300858 Infrastructure Planning and Management
 การวางแผนและการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
3 (3-0-9)
0300860 Large Scale Infrastructure Project Case Study
 กรณีศึกษาโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
3 (3-0-9)
0300861 Environmental Systems Planning and Management
 การวางแผนและการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-9)
0903500 Business Policy and Strategic Management
 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-9)
0903502 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-9)
0903512 Business Creation and Entrepreneurship
 การสร้างสรรค์ธุรกิจและการประกอบการ
3 (3-0-9)
0903513 Strategic Managment
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-9)
0903514 Managerial Economics
 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3 (3-0-9)
0903516 Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-9)
0903521 Conflict Management
 การบริหารความขัดแย้ง
3 (3-0-9)
0903523 Logistics Management
 การจัดการการขนส่งกำลังบำรุง
3 (3-0-9)
0903525 Innovation and Change Management
 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-9)
0907512 Urban Socio-Economics
 เศรษฐศาสตร์สังคมเมือง
3 (3-0-9)
1105611 Urban Design towards Sustainability
 การออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
1105612 Land-use Planning
 การวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
3 (3-0-6)
1105613 Urban Housing
 เคหะการชุมชนเมือง
3 (3-0-6)
1105614 Conservation of Local City
 การอนุรักษ์เมืองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
1105615 Advanced Urban Design
 การออกแบบชุมชนเมืองขั้นพัฒนา
3 (3-0-6)
1105621 Seminar in Innovative Local Wisdom for Design and Architecture
 สัมมนานวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบ
3 (3-0-6)
1105622 Basic Graphic Presentation
 พื้นฐานการนำเสนอความคิดด้วยกราฟิก
3 (3-0-6)
1105631 Cultural Landscape
 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมืองและชุมชน
3 (3-0-6)
1105632 Research Methodology for City Development
 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนาเมืองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
1105633 Seminar in Sustainable Urban Management
 สัมมนาการจัดการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
1105634 Belief and Feng-Shui for Local City Development
 คติความเชื่อและฮวงจุ้ยสำหรับการพัฒนาเมืองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
1105635 Energy Conservation in Local Building and City
 การอนุรักษ์พลังงานในอาคารและเมืองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
1105636 Psychology of Physical Environment Design
 จิตวิทยาการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
3 (3-0-6)
1105641 Spatial structure of city and community
 สัณฐานโครงสร้างพื้นที่เมืองและชุมชน
3 (3-0-6)
1105642 Seminar in Policy and Plan for Sustainable City
 สัมมนานโยบายและแผนการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
1306611 Seminar on Modern Local Management
 สัมมนาการบริหารจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่
3 (3-0-6)
1306612 Seminar on Decentralization and Local Government's Duties
 สัมมนาการกระจายอำนาจกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 (3-0-6)
1306613 Seminar on Public Participation in Local Government
 สัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น
3 (3-0-6)
1306614 Seminar on Comparative Local Government
 สัมมนาการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
1306615 Seminar on Fiscal Law and Taxation of Local Authorities
 สัมมนากฎหมายการคลังและภาษีอากรขององค์กรปกครองตนเองส่วนท้องถิ่น
3 (3-0-6)
1306616 Seminar on Law of Local Development
 สัมมนากฎหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
1601620 Environment and Development
 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
3 (3-0-6)
1602701 Theories, Dynamics and Paradigm of Culture
 ทฤษฎี พลวัตรและกระบวนทัศน์ทางวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
1602704 Seminar on Integrated Social Concepts and Theories
 สัมมนาแนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ
3 (2-3-6)
1602707 Environment and Cultural Tourism
 สิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
1602708 Culture Tourism Management
 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
1602713 Integrated Cultural Tourism Development
 การพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)
1602801 Culture and Economic and Social Development
 วัฒนธรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3 (3-0-6)
1602802 Cultural Project Management
 การบริหารโครงการทางวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
1603601 Principle for Environmental Administration and Management
 หลักการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
1603603 Environmental Impact Assessment
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
1603647 Study of Community Tourism
 การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
3 (3-0-6)
1603649 Principle of Natural Resources and Environmental Conservation Management
 หลักการอนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
1603652 Application of Geographical Information Systems for Environmental Management
 การใช้สารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
1603653 Integrated Planning for Community Development
 การวางแผนพัฒนาชุมชนแบบผสมผสาน
3 (3-0-6)
1603654 Integrated Water Resources Management
 การจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน
3 (3-0-6)
1603655 Land Use Planning with Community Participation Approach
 การวางแผนการใช้ที่ดินแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
3 (3-0-6)
1603661 Strategic Environmental Assessment
 การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์
3 (3-0-6)
1603662 Research Methodology for Environmental Impact Assessment
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-6)
1603667 Waste Water Treatment for Community
 การบำบัดน้ำเสียชุมชน
3 (3-0-6)
1603668 Development of Water Supply System in Community
 การพัฒนาระบบน้ำดื่มน้ำใช้ในชุมชน
3 (3-0-6)
1603670 Management of Solid Waste and Human Excreta in Community
 การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลชุมชน
3 (3-0-6)

 4   หมวดวิชาประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : -
 4.1   การศึกษาค้นคว้าอิสระหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1105681 Independent Study
 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6 (0-0-0)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-20