หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ, ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
 คณะ : 
 หลักสูตร : ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

 1   กลุ่มวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0500501 Language for Communication of Teachers
 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
2 (1-2-4)
0500502 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (3-0-6)
0500503 Innovation in Learning Management
 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
3 (3-0-6)
0500505 Educational Measurement and Evaluation
 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3 (3-0-6)
0500506 Teacher Profession and Classroom Management
 ความเป็นครูและการบริหารจัดการในชั้นเรียน
2 (2-0-4)
0500507 Innovation and Information Technology for Teachers
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
3 (3-0-6)
0500508 Educational Psychology and Guidance
 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
3 (3-0-6)
0500509 Educational Research
 การวิจัยการศึกษา
3 (3-0-6)
0500514 Inclusive Education
 การเรียนรวม
2 (2-0-4)

 2   กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพครูหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0500510 Professional Experience 1
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
2 (0-0-6)
0500511 Professional Experience 2
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
4 (0-0-12)

 3   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0500504 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
2 (2-0-4)
0500512 Teaching Practice
 การฝึกปฏิบัติการสอน
2 (1-2-3)
0500513 Seminar on Educational Quality Assurance
 สัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา
2 (1-2-3)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52