หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ, ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยประยุกต์

 1   หมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001008 Foundation English 2
 ภาษาอังกฤษหลัก 2
2 (2-0-4)
0001012 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0001018 Language Expression Rhetoric
 ศิลปะการแสดงออกทางภาษา
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002011 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001048 Man and Reasoning
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001060 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
2 (2-0-4)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไม่นับหน่วยกิต)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001 Information Technology Applications
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (1-3-2)
0012003 Information and Communication Technology for Life Long Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 54
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1503206 Symptomatology for Applied Thai Traditional Medicine
 อาการวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์
3 (3-0-3)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 51
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1503102 Medical Ethics
 จริยธรรมทางการแพทย์
2 (1-2-4)
1503103 Applied Thai Traditional Medicine in Public Health System
 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ในระบบสาธารณสุข
2 (2-0-4)
1503202 General Medicine
 อายุรศาสตร์ทั่วไป
2 (2-0-2)
1503203 Medical Technical Term
 ศัพท์ทางการแพทย์
2 (1-2-0)
1503204 Applied Thai Therapeutic Medicine 2
 เวชกรรมไทยประยุกต์ 2
3 (2-3-4)
1503207 Pharmacology for Applied Thai Traditional Medicine
 เภสัชวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์
3 (2-2-4)
1503301 Applied Thai Therapeutic Medicine 3
 เวชกรรมไทยประยุกต์ 3
3 (2-3-4)
1503305 Medical Anthropology
 มานุษยวิทยาการแพทย์
3 (3-0-4)
1503307 Applied Thai Therapeutic Massage 3
 หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์ 3
3 (2-3-4)
1503309 Alternative Medicine
 การแพทย์ทางเลือก
3 (2-2-4)
1503310 Research Methodology in Applied Thai Traditional Medicine
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์
4 (3-2-4)
1503311 Epidemiology
 วิทยาการระบาด
3 (3-0-4)
1503312 Psychology and Counseling for Applied Thai Traditional Medicine
 จิตวิทยาและการให้คำปรึกษาสำหรับแพทย์แผนไทย
2 (2-0-4)
1503401 Applied Thai Traditional Pharmacy 2
 เภสัชกรรมไทยประยุกต์ 2
3 (2-3-4)
1503403 Special Problems in Applied Thai Traditional Medicine
 ปัญหาพิเศษทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์
3 (1-4-4)
1503404 Seminar in Applied Thai Traditional Medicine
 สัมมนาทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์
1 (1-0-3)
1503406 Professional Practice 2
 การฝึกงานในสถานพยาบาล 2
5 (0-20-10)
1503407 Community Practice
 การฝึกงานในชุมชน
5 (0-20-10)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1503361 Natural Medicine
 ธรรมานามัย
2 (1-3-4)
1503362 Folk Culture for Public Health Development
 วัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาสาธารณสุข
2 (2-0-4)
1503363 Meditation for Health
 สมาธิเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-1)
1503364 Drug Recipes in Old Texts
 ตำรายาในเอกสารโบราณ
2 (1-2-1)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54