หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ, ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : พลศึกษา

 1 ศึกษาทั่วไป ศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 8
 1.1 กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106101 Knowledge and Language Skills
 ความรู้และทักษะทางภาษา
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199101 Man Reasoning Ethics and Aesthetics
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199105 Society and Laws
 สังคมและกฎหมาย
2 (2-0-4)
0199106 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิทย์-คณิต กลุ่มวิทย์-คณิตหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0299101 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)
CP101 Computer Data Processing
 คอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูล
3 (3-1-0)
SC101 Science, Technology and Environment
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-0)
SC102 Science and Quality of Life
 วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-0)

 2 วิชาเอกและวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน วิชาเอกและวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 62
 2.1 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 28
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0505104 Chemistry for Physical Education
 เคมีที่ใช้ในวิชาพลศึกษา
2 (2-0-0)
0505106 Mechanic for Physical Education
 กลศาสตร์ที่ใช้ในวิชาพลศึกษา
2 (2-0-0)
0505108 Human Anatomy and Physiology for Physical Education 1
 การวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ที่ใช้ในวิชาพลศึกษา 1
2 (2-1-0)
0505110 Human Anatomy and Physiology for Physical Ed II
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ที่ใช้ในวิชาพลศึกษา 2
2 (2-2-0)
0505203 Motor Development
 พัฒนาทางกลไก
2 (2-0-0)
0505205 Fundamental Research in Physical Education
 การวิจัยเบื้องต้นทางพลศึกษา
2 (2-0-4)
0505208 English for the Physical Education Profession
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพทางพลศึกษา
2 (2-0-0)
0505209 Human Anatomy and Physiology for Physical Education 2
 กายวิภาคและสรีวิทยาของมนุษย์ที่ใช้ในวิชาพลศึกษา 2
2 (2-1-0)
0505211 Fundamental Principle and Ethics in Physical Ed
 หลักการพื้นฐานและจรรยาบรรณทางพลศึกษา
2 (2-0-0)
0505213 Technology and Innovation of Physical Edcation
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางพลศึกษา
2 (2-0-0)
0505305 History and Philosophy of Physical Education
 ประวัติและปรัชญาพลศึกษา
2 (2-0-0)
0505309 Sports in the Society & Culture
 สังคมกับการกีฬาและวัฒนธรรม
2 (2-0-0)
0505409 Anatomical Kinesiology
 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวเชิงกายวิภาค
2 (2-0-0)
0505433 Psychology of Sports
 จิตวิทยาการกีฬา
2 (2-0-0)
0505436 Scientific Principle of Coaching
 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
2 (2-0-0)
PE111 Chemistry for Physical Education
 เคมีที่ใช้ในวิชาพลศึกษา
2 (2-0-0)
PE112 Mechanics for Physical Education
 กลศาสตร์ที่ใช้ในวิชาพลศึกษา
2 (2-0-0)
PE113 Human Anatomy and Physiology for Physical Education I
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ที่ใช้ในวิชาพลศึกษา 1
2 (2-1-0)
PE114 Human Anatomy and Physiology for Physical Education II
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ที่ใช้ในวิชาพลศึกษา 2
2 (2-2-0)
PE211 Motor Development
 พัฒนาทางกลไก
2 (2-0-0)
PE212 Fundamental Research in Physical Education
 การวิจัยเบื้องต้นทางพลศึกษา
2 (2-0-0)
PE213 English for the Physical Education Profession
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพทางพลศึกษา
2 (2-0-0)
PE214 Fundamental Principle and Ethics in Physical Education
 หลักการพื้นฐานและจรรยาบรรณทางพลศึกษา
2 (2-0-0)
PE215 Technology and Innovation of Physical Education
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางพลศึกษา
2 (2-0-0)
PE311 History and Philosophy of Physical Education
 ประวัติและปรัชญาพลศึกษา
2 (2-0-0)
PE312 Sports in the Societh and Culture
 สังคมกับการกีฬาและวัฒนธรรม
2 (2-0-0)
PE411 Psychology of Sports
 จิตวิทยาการกีฬา
2 (2-1-0)
PE412 Scientific Principles of Coaching
 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
2 (2-0-0)
PE413 Anatomical Kinesiology
 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวเชิงกายวิภาค
2 (2-0-0)

 2.2 วิชาเอกบังคับ วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 34
 2.21 หมวด ก. หมวด ก.หน่วยกิตต่ำสุด : 26
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0505322 Test and Measurement in Physical Education
 การทดสอบและประเมินผลทางพลศึกษา
2 (2-1-0)
0505324 Biomechanic in Sport
 กลศาสตร์ชีวภาพในการกีฬาและการออกกำลังกาย
2 (2-0-0)
0505326 Physical Fitness Training
 การสร้างสมรรถภาพร่างกาย
2 (2-0-0)
0505327 Adapted Physical Education
 การพลศึกษาสำหรับบุคคลพิเศษ
2 (2-0-0)
0505328 Teaching of Physical Education and Sports
 การสอนพลศึกษาและกีฬา
2 (2-0-0)
0505329 Field Work I
 ประสบการณ์วิชาชีพ 1
2 (2-0-0)
0505421 Sports Medicine
 เวชศาสตร์การกีฬา
2 (2-1-0)
0505423 Motor Learning
 การเรียนรู้ทางกลไก
2 (2-0-0)
0505425 Field Work II
 ประสบการณ์วิชาชีพ 2
4 (0-8-0)
0505426 Principles and Administration of Physical Education
 หลักการและการบริหารพลศึกษา
2 (2-0-0)
0505428 Organization of Sports Competition
 การจัดการแข่งขันกีฬา
2 (2-0-0)
0505429 Physiology of Exercise
 สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย
2 (2-1-0)
PE321 Principle and Administration of Physical Education
 หลักการและการบริหารพลศึกษา
2 (2-0-0)
PE322 Test and Measurement in Physical Education
 การทดสอบและประเมินผลทางพลศึกษา
2 (2-1-0)
PE323 Biomechanics in Sport and Exercise
 กลศาสตร์ชีวภาพในการกีฬาและการออกกำลังกาย
2 (2-0-0)
PE324 Physical Fitness Training
 การสร้างสมรรถภาพร่างกาย
2 (2-0-0)
PE325 Adapted Physical Education
 การพลศึกษาสำหรับบุคคลพิเศษ
2 (2-0-0)
PE326 Teaching of Physical Education and Sports
 การสอนพลศึกษาและกีฬา
2 (2-1-0)
PE327 Field Work I
 ประสบการณ์วิชาชีพ 1
2 (2-2-0)
PE421 Physiology of Exercise
 สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย
2 (2-1-0)
PE422 Sports Medicine
 เวชศาสตร์การกีฬา
2 (2-1-0)
PE423 Motor Learning
 การเรียนรู้ทางกลไก
2 (2-0-0)
PE424 Organization of Sports Competition
 การจัดการแข่งขันกีฬา
2 (2-0-0)
PE425 Field Work II
 ประสบการณ์วิชาชีพ 2
4 (0-8-0)

 2.22 หมวด ข. หมวด ข.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0505048 Physical Education for Yong Children
 การพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
2 (2-0-0)
0505330 Nutrition for Athletes
 โภชนาการสำหรับนักกีฬา
2 (2-0-0)
0505401 School Health Program
 โครงการสุขภาพในโรงเรียน
2 (2-0-0)
0505426 Sport Analysis for Coaching
 การวิเคราะห์กีฬา
2 (2-0-0)
0505427 Mass Communication in Sports
 สื่อสารมวลชนกับการกีฬา
2 (2-0-0)
0505428 Sports Instrumentaion
 เครื่องมืออุปกรณ์ทางการกีฬา
2 (2-0-0)
0505430 Therapeutic Exercise
 การออกกำลังเพื่อการบำบัด
2 (2-0-0)
0505431 Kinesiology
 Kinesiology
2 (2-0-0)
0505434 Physical Education Curriculum
 Physical Education Curriculum
2 (2-0-0)
0505437 Principles and Philosophy of Coaching
 หลักการและปรัชญาของผู้ฝึกกีฬา
2 (2-0-0)
PE431 Principles & Administration of Physical Education
 Principles & Administration of Physical Education
3 (3-0-0)
PE432 Test and Measurement in Physical Education
 Test and Measurement in Physical Education
2 (2-1-0)
PE435 Kinesiology
 Kinesiology
2 (2-0-0)

 2.23 หมวด ค. หมวด ค.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0505114 Rhythmic Sportive Gymnastics Coaching and Officiating
 การฝึกและการตัดสินใจกีฬายิมนาสติกลีลา
2 (2-1-0)
0505115 Softball Coaching and Officiating
 การฝึกและการตัดสินใจกีฬาซอฟท์บอล
2 (2-1-0)
0505116 Baseball Coaching and Officiating
 การฝึกและการติดสินใจกีฬาเบสบอล
2 (2-1-0)
0505403 Track and Field Coaching and Officiating
 Track and Field Coaching and Officiating
2 (2-1-0)
0505406 Swimming Coaching and Officiating
 การฝึกและการตัดสินกีฬาว่ายน้ำ
2 (2-1-0)
0505408 Basketball Coaching and Officiating
 Basketball Coaching and Officiating
2 (2-1-0)
0505410 Rugby Football Coaching and Officiating
 Rugby Football Coaching and Officiating
2 (2-1-0)
0505412 Football Coaching and Officiating
 Football Coaching and Officiating
2 (2-1-0)
0505414 Volleyball Coaching and Officiating
 Volleyball Coaching and Officiating
2 (2-1-0)
0505415 Gymnastics Coaching and Officiating
 Gymnastics Coaching and Officiating
2 (2-1-0)
0505416 Tennis Coaching and Officiating
 การฝึกและการตัดสินกีฬาเทนนิส
2 (2-1-0)
0505417 Badminton Coaching and Officiating
 Badminton Coaching and Officiating
2 (2-1-0)
0505418 Boxing Coaching and Officiating
 Boxing Coaching and Officiating
2 (2-1-0)
0505420 Thai Boxing Coaching and Officiating
 Thai Boxing Coaching and Officiating
2 (2-1-0)
0505422 Judo Coaching and Officiating
 Judo Coaching and Officiating
2 (2-1-0)
0505438 Takraw and Sepak Takraw Coaching and Officiating
 การฝึกและการตัดสินกีฬาตะกร้อและเซปัดตะกร้อ
2 (2-1-0)
PE392 Swimming Coaching and Officiating
 การฝึกและการตัดสินกีฬาว่ายน้ำ
2 (2-1-0)
PE393 Basketball Coaching and Officiating
 การฝึกและการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
2 (2-1-0)
PE492 Tennis Coaching and Officiating
 การฝึกและการตัดสินกีฬาเทนนิส
2 (2-1-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 4
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54