หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 คณะ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
 หลักสูตร : ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 124
 2.1   กลุ่มวิชาสาขาหลักหน่วยกิตต่ำสุด : 51
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1106104 Principles of Architectural Design
 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม
2 (2-0-4)
1106105 Architectural Design 1
 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1
4 (1-6-5)
1106208 Architectural Design 2
 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2
4 (1-6-5)
1106211 Landscape Architecture Design 1
 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1
4 (1-6-5)
1106212 Plant Materials
 วัสดุพืชพรรณ
3 (2-2-5)
1106315 Landscape Architecture Design 2
 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 2
4 (1-6-5)
1106316 Plants Materials and Design
 วัสดุพืชพรรณและการออกแบบ
3 (2-2-5)
1106321 Landscape Architecture Design 3
 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3
4 (1-6-5)
1106426 Landscape Architecture Design 4
 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4
4 (1-6-5)
1106427 Public space Design and Planning
 การวางแผน และออกแบบพื้นที่สาธารณะ
3 (3-0-6)
1106431 Landscape Architecture Design 5
 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 5
4 (1-6-5)
1106535 Research for Landscape Architecture Thesis
 การวิจัยเพื่องานวิทยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรม
3 (3-0-6)
1106537 Thesis in Landscape Architecture
 วิทยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรม
9 (0-18-9)

 2.2   กลุ่มวิชาพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 19
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1106101 Fundamentals Design
 มูลฐานการออกแบบ
3 (1-4-4)
1106102 Architectural Drawing
 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม
3 (1-4-4)
1106209 History and Theory of Landscape Architecture
 ประวัติศาสตร์และทฤษฎีภูมิสถาปัตยกรรม
2 (2-0-4)
1106317 Landscape Ecology
  นิเวศวิทยาภูมิทัศน์
3 (3-0-6)
1106322 Cultural Landscape
 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
3 (3-0-6)
1106428 Principles of Urban and Regional Planning
 หลักการวางแผนภาคและเมือง
2 (2-0-4)
1106432 Environmental Management
 การจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 28
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1106107 Materials and Construction 1
 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 1
3 (1-4-4)
1106209 Materials and Construction 2
 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2
4 (1-6-5)
1106213 Construction Technology for Construction Technology for Landscape Architecture 1
 เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม 1
3 (1-4-4)
1106214 Computer for Design and Drawing
 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบ
3 (2-2-5)
1106318 Construction Technology for Landscape Architecture 2
 เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม 2
3 (1-4-4)
1106319 Computer for Landscape Architecture
 คอมพิวเตอร์สำหรับงานภูมิสถาปัตยกรรม
3 (2-2-5)
1106323 Construction Technology for Landscape Architecture 3
 เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม 3
3 (1-4-4)
1106324 Geographic Information Systems
 ระบบภูมิสารสนเทศ
3 (2-2-5)
1106429 Construction Technology for Landscape Architecture 4
 เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม 4
3 (1-4-4)

 2.4   กลุ่มวิชาสนับสนุนสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 26
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1106103 Landscape Architecture Presentation Technics
 เทคนิคการนำเสนอในงานภูมิสถาปัตยกรรม
3 (1-4-4)
1106106 History of Art
 ประวัติศาสตร์ศิลป์
2 (2-0-4)
1106320 Surveying in Landscape Architecture
 การสำรวจในงานภูมิสถาปัตยกรรม
3 (2-2-5)
1106325 Urban Landscape Design
 การออกแบบภูมิทัศน์เมือง
3 (1-4-4)
1106430 Professional Practice
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
3 (3-0-6)
1106433 Land Development
 การพัฒนาที่ดิน
3 (2-2-5)
1106434 Project Management
 การจัดการโครงงานภูมิทัศน์
3 (3-0-6)
1106536 Professional Practicum in Landscape Architecture
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม
6 (0-0-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1106001 Natural Systems and Landscape Architecture
 ระบบธรรมชาติกับภูมิสถาปัตยกรรม
2 (2-0-4)
1106002 Fundamental Landscape
 ภูมิทัศน์พื้นฐาน
2 (2-0-4)
1106003 Concept and Theory Application for Landscape Architectural Design and Planning
 การประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีสำหรับการออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม
2 (2-0-2)
1106004 Public Space and Recreation Design area for Esan Cultural
 พื้นที่สาธารณะและการออกแบบพื้นที่นันทนาการของวัฒนธรรมอีสาน
2 (2-0-2)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215