หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 คณะ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
 หลักสูตร : สถาปัตยกรรม

 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 139
 2.1   วิชาเฉพาะบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 134
 2.1.1   กลุ่มวิชาหลักสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 53
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101112 Architectural Design Fundamentals
 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม
3 (1-4-4)
1101113 Principles of Architectural Design
 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม
2 (2-0-4)
1101211 Architectural Design 1
 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1
4 (0-8-4)
1101212 Architectural Design 2
 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2
4 (0-8-4)
1101311 Architectural Design 3
 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3
6 (0-12-6)
1101312 Architectural Design 4
 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4
6 (0-12-6)
1101411 Architectural Design 5
 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5
6 (0-12-6)
1101412 Architectural Design 6
 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6
6 (0-12-6)
1101511 Architectural Design 7
 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7
4 (0-8-4)
1101512 Thesis in Architecture
 วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม
9 (0-18-9)
1101541 Thesis Preparation
 การจัดทำวิทยานิพนธ์
3 (3-0-6)

 2.1.2   กลุ่มวิชาพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101111 Design Fundamentals
 มูลฐานการออกแบบ
2 (1-2-3)
1101121 Presentation
 การนำเสนอผลงาน
2 (1-2-3)
1101122 Architectural Drawing
 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม
3 (1-4-4)
1101221 History of Western Architecture
 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก
2 (2-0-4)
1101222 History of Oriental Architecture
 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันออก
2 (2-0-4)
1101321 History of Thai Architecture
 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย
2 (2-0-4)
1101323 Isan Arts and Culture
 ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
3 (3-0-6)
1101421 Isan Architecture
 สถาปัตยกรรมอีสาน
3 (3-0-6)
1101422 Design Theory
 ทฤษฎีการออกแบบ
2 (2-0-4)

 2.1.3   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 34
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101131 Materials and Construction 1
 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 1
3 (1-4-4)
1101231 Materials and Construction 2
 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2
4 (1-6-5)
1101232 Building Technology 1
 เทคโนโลยีอาคาร 1
2 (2-0-4)
1101233 Strength of Materials
 ความแข็งแรงของวัสดุ
2 (2-0-4)
1101234 Building Structure 1
 โครงสร้างอาคาร 1
2 (2-0-4)
1101331 Materials and Construction 3
 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 3
4 (1-6-5)
1101332 Building Technology 2
 เทคโนโลยีอาคาร 2
2 (2-0-4)
1101333 Building Structure 2
 โครงสร้างอาคาร 2
2 (2-0-4)
1101431 Materials and Construction 4
 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 4
4 (1-6-5)
1101432 Materials and Construction 5
 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 5
3 (1-4-4)
1111341 Designed for Tropical Climate 1
 การออกแบบเพื่อสภาพภูมิอากาศเขตร้อน 1
3 (3-0-6)
1111441 Designed for Tropical Climate 2
 การออกแบบเพื่อสภาพภูมิอากาศเขตร้อน 2
3 (3-0-6)

 2.1.4   กลุ่มวิชาสนับสนุนหน่วยกิตต่ำสุด : 26
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101322 Site Planning and Landscape Design
 การวางผังบริเวณและออกแบบภูมิทัศน์
3 (1-4-4)
1101342 Computer for Design and Drafting 1
 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบ 1
3 (2-2-5)
1101343 Computer for Design and Drafting 2
 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบ 2
3 (2-2-5)
1101351 Project Management 1
 การจัดการโครงการ 1
3 (3-0-6)
1101423 Interior Architecture Design
 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
3 (1-4-4)
1101424 Introduction to Urban Planning and Housing
 การวางผังเมืองและเคหะการเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1101451 Professional Practice in Architecture
 การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม
3 (2-2-5)
1101542 Seminar
 สัมมนา
2 (2-0-4)
1101551 Project Management 2
 การจัดการโครงการ 2
3 (3-0-6)

 2.1.5   กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ(240 ชั่วโมง)หน่วยกิตต่ำสุด : -
 2.2   วิชาเฉพาะเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 5
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101001 Thai Art
 ศิลปะไทย
3 (1-4-4)
1101002 Eastern Beliefs for Architectural Design
 คติความเชื่อตะวันออกสำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม
2 (2-0-4)
1101003 Conservation
 การอนุรักษ์
2 (2-0-4)
1101004 Thai Vernacular Architecture
 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น
3 (1-4-4)
1101005 English for Architecture
 ภาษาอังกฤษสำหรับสถาปัตยกรรม
3 (3-0-6)
1101006 Aesthetic
 สุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)
1101007 Architectural Presentation
 การนำเสนอผลงานทางสถาปัตยกรรม
2 (1-2-3)
1101008 Construction with Natural Materials
 การก่อสร้างด้วยวัสดุธรรมชาติ
2 (1-2-3)
1101009 Economical Construction
 การก่อสร้างต้นทุนต่ำ
2 (1-2-3)
1101010 Building Materials for Energy and Environmental Conservation Design
 วัสดุก่อสร้างเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1101011 High Rise Building Technology
 เทคโนโลยีอาคารสูง
2 (2-0-4)
1101012 Building Laws
 กฎหมายอาคาร
2 (2-0-4)
1101013 Basic Computer for Architect
 คอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับสถาปนิก
2 (1-2-3)
1101014 Development of Computer Software for Architects
 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสถาปนิก
3 (1-4-4)
1101015 Sustainable Architecture
 สถาปัตยกรรมยั่งยืน
2 (2-0-4)
1101016 Acoustic Design in Building
 การออกแบบระบบเสียงภายในอาคาร
2 (1-2-3)
1101017 Lighting in Buildings
 การให้แสงภายในอาคาร
2 (1-2-3)
1101018 Simulation Techniques for Building Design with Energy Conservation
 เทคนิคการจำลองสภาพเพื่อการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
2 (1-2-3)
1101019 Simulation Techniques for Daylighting Application in Interior
 เทคนิคการจำลองสภาพเพื่อการใช้แสงธรรมชาติภายในอาคาร
2 (1-2-3)
1101020 Building Energy Consumption Survey
 การสำรวจการใช้พลังงานภายในอาคาร
2 (1-2-3)
1101021 Town and Urban History
 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
2 (2-0-4)
1101022 Site Planning
 การวางผังบริเวณ
3 (1-4-4)
1101023 Landscape Design
 การออกแบบภูมิทัศน์
3 (1-4-4)
1101024 Housing Design
 การออกแบบเคหะการ
3 (1-4-4)
1101025 Furniture Design
 การออกแบบเครื่องเรีอน
3 (1-4-4)
1101026 Motion Picture and Video Production
 การผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์
3 (1-4-4)
1101027 Website Design and Development
 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
2 (1-2-3)
1101028 Business and Marketing
 ธุรกิจและการตลาด
3 (2-2-5)
1101029 Psychology for Environmental Design
 จิตวิทยาการออกแบบสภาพแวดล้อม
3 (1-4-4)
1101030 History of Interior Architecture 1
 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน 1
2 (2-0-4)
1101031 History of Interior Architecture 2
 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน 2
2 (2-0-4)
1101101 History of Art
 ประวัติศาสตร์ศิลป์
2 (2-0-4)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215