หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบพิเศษ, ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 คณะ : 
 หลักสูตร : เทคโนโลยีการผลิตพืช

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105201 Communicative English Skills 1
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2 (2-0-4)
0105202 Communicative English Skills 2
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2 (2-0-4)
0105203 English for Specific Purposes
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0106102 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0106105 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-0)
0106107 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-0)
0106202 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-4)
0106203 Reading of Contemporary Literature
 การอ่านวรรณกรรมร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0106204 Aesthetics in Thai Prose and Poetry
 สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย
2 (2-0-4)
0106205 Speech Training
 วาทการ
2 (2-0-0)
0106801 Basic Lao 1
 ภาษาลาว 1
2 (1-2-3)
0106802 Basic Lao 2
 ภาษาลาว 2
2 (1-2-3)
0106831 Basic Vietnamese 1
 ภาษาเวียดนาม 1
2 (1-2-3)
0106832 Basic Vietnamese 2
 ภาษาเวียดนาม 2
2 (1-2-3)
0106861 Basic Khmer 1
 ภาษาเขมร 1
2 (1-2-3)
0106862 Basic Khmer 2
 ภาษาเขมร 2
2 (1-2-3)
0106901 Basic Korean 1
 ภาษาเกาหลี 1
2 (1-2-3)
0106902 Basic Korean 2
 ภาษาเกาหลี 2
2 (1-2-3)
0106931 Basic Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
2 (1-2-3)
0106932 Basic Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
2 (1-2-3)
0106961 Basic Chinese 1
 ภาษาจีน 1
2 (1-2-3)
0106962 Basic Chinese 2
 ภาษาจีน 2
2 (1-2-3)
0109101 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199102 Introduction to Philosophy and Religion
 ปรัชญาและศาสนาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199103 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0199104 Art Appreciation
 ศิลปนิยม
2 (2-0-4)
0199106 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
0199107 Man and the Economy
 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
2 (2-0-4)
0199201 Music Appreciation
 สังคีตนิยม
2 (2-0-6)
0199202 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
0199203 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
0199205 Global Issues
 สภาวการณ์โลก
2 (2-0-6)
0201111 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
4 (4-0-8)
0201203 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0201351 Mathematical Statistics 1
 สถิติคณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
0202101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-4)
0202121 Basic Organic Chemistry for Health Science
 เคมีอินทรีย์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (2-2-3)
0202191 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-2)
0202205 Chemistry in Daily Life
 เคมีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0203203 Man and Biosphere
 มนุษย์กับชีวมณฑล
2 (2-0-2)
0203204 Ethnobotany and Ethnozoology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่น
2 (2-0-2)
0203204 Introduction to Ethnobiology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่น
2 (2-0-2)
0204204 Physics in Daily Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-2)
0204212 Physics in Daily Life
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-0)
0205102 Introduction to Computer 2
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
2 (1-2-0)
0299102 Earth Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
2 (2-0-2)
0299103 Origin of Life
 การกำเนิดของชีวิต
2 (2-0-2)
0299201 Drugs and Daily Life
 ยากับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0301102 Introduction to Computer 2
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
2 (1-2-2)
0401201 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
1 (1-0-0)
0404101 Group Dynamics and Teamwork
 พลวัตรกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
2 (1-2-2)
0502102 Psychology for Good Relationship
 จิตวิทยาเพื่อสัมพันธภาพที่ดี
2 (2-0-4)
0502103 Psychology and Developmental Psychology
 จิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
0702250 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.11   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106101 Knowledge and Language Skills
 ความรู้และทักษะทางภาษา
3 (3-0-6)

 1.12   ภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105101 Fundamental English 1
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
0105102 Fundamental English 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199101 Man Reasoning Ethics and Aesthetics
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199105 Society and Laws
 สังคมและกฎหมาย
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0299101 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-6)

 1.6   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199206 Eco - Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2 (2-0-4)
0505010 Physical Education and Quality of Life Improvement
 พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (1-2-2)
0505204 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-0)
0505212 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-0)
0801101 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0801102 Principles of Vegetable and Fruit Processing
 หลักการแปรรูปผักและผลไม้
2 (2-0-4)
0801103 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0801104 Soil and Fertilizers for Plant Production
 ดินและปุ๋ยสำหรับการปลูกพืช
2 (2-0-4)
0802101 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0803103 Food and The Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0803154 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
0804181 Biotechnology in Daily Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0804182 Fermented-Food Technology
 เทคโนโลยีอาหารหมัก
2 (2-0-4)
0804442 Beverage Technology
 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
2 (2-0-4)
0804481 Principles of Industrial Quality Control
 หลักการควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
0805149 Environmental Pollution Control
 การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0899101 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-0)

 1.7   กลุ่มวิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0205101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-0)
0301101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 96
 2.1   พื้นฐานวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 52
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0201100 Mathematics for Sciences 1
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1
4 (4-0-8)
0202100 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-6)
0202190 General Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-3-0)
0202221 Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์
3 (3-0-6)
0202241 Biochemistry 1
 ชีวเคมี 1
4 (4-0-8)
0202291 Organic Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1 (0-3-0)
0202296 Biochemistry Laboratory
 ปฏิบัติการชีวเคมี
1 (0-3-0)
0203100 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
0203190 General Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1 (0-3-6)
0203231 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (2-2-4)
0203341 Genetics
 พันธุศาสตร์
3 (2-2-0)
0204100 General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
3 (3-0-6)
0204190 General Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1 (0-3-6)
0899101 Agricultural Technology 1
 เทคโนโลยีการเกษตร 1
2 (1-3-0)
0899102 Agricultural Technology 2
 เทคโนโลยีการเกษตร 2
2 (1-3-2)
0899201 Computer for Agriculture
 คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร
2 (1-3-2)
0899202 Agro-Industrial Economics
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตร
3 (3-0-6)
0899301 Statistics for Agricultural Research
 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร
3 (3-0-6)
0899401 Process Engineering in Agricultural Product
 วิศวกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
3 (2-3-4)
0899402 Project Planning and Analysis in Agricultural Business
 การวางแผนและวิเคราะห์โครงการธุรกิจเกษตร
3 (3-0-6)
0899403 Agricultural Technology Transfer
 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
3 (2-3-4)

 2.2   วิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 40
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 31
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0801311 Plant Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตพืช
3 (2-3-4)
0801312 Plant Propagation Technology
 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช
3 (2-3-0)
0801321 Agricultural Mechanics
 เครื่องจักรกลทางการเกษตร
3 (2-3-4)
0801331 Principles of Plant Breeding
 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช
3 (2-3-4)
0801332 Plant Tissue Culture Technology
 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3 (2-3-4)
0801341 Plant Physiology
 สรีรวิทยาพืช
3 (2-3-4)
0801351 Soil Fertility and Fertilizers
 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ย
3 (3-0-6)
0801361 Insects and Insect Control
 แมลงและหลักการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
3 (2-3-4)
0801362 Plant Diseases and Control
 โรคพืชและการป้องกันกำจัด
3 (2-3-4)
0801491 Seminar in Plant Production Technology
 สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตพืช
1 (0-3-0)
0801492 Special Problems in Plant Production Technology 1
 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 1
1 (0-3-0)
0801493 Special Problems in Plant Production Technology 2
 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 2
2 (0-6-0)

 2.2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0801411 Pomology Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล
3 (2-3-4)
0801412 Vegetable Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตผัก
3 (2-3-4)
0801413 Ornamental Plant Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
3 (2-3-4)
0801414 Economic Crops
 พืชเศรษฐกิจ
3 (2-3-0)
0801415 Industrial Crops
 พืชอุตสาหกรรม
3 (2-3-4)
0801416 Economic Medicinal Plants
 พืชสมุนไพรเศรษฐกิจ
3 (2-3-0)
0801417 Mushroom Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด
3 (--)
0801421 Landscape Design and Management
 การออกแบบตกแต่งสถานที่และการจัดการ
3 (2-3-4)
0801422 Nursery Menagement
 การจัดการสถานเพาะชำ
3 (2-3-4)
0801423 Landscape Design and Management
 การออกแบบตกแต่งสถานที่และการจัดการ
3 (2-3-4)
0801431 Plant Breeding Technology
 เทคโนโลยีการผสมพันธุ์พืช
3 (2-3-0)
0801441 Stress Environment in Plant Production Technology
 เทคโนโลยีการผลิตพืชในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม
3 (2-3-0)
0801442 Plant Growth Regulators
 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
3 (2-3-4)
0801443 Post Harvest Physiology
 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืช
3 (2-3-4)
0801444 Chemical Use and Effects in Agriculture
 การใช้และผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตร
3 (2-3-4)
0801451 Plant Nutrition
 ธาตุอาหารพืช
3 (3-0-6)
0801452 Fertilizer Technology
 เทคโนโลยีปุ๋ย
3 (2-3-4)
0801453 Soil Fertility Laboratory
 ปฏิบัติการความอุดมสมบูรณ์ของดิน
1 (0-3-0)
0801471 Economic Crops Processing
 การแปรรูปผลผลิตพืชเศรษฐกิจ
3 (2-3-4)
0801481 Apiculture and Insect Pollination Technology
 เทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งและแมลงผสมเกสร
3 (2-3-4)
0801482 Selected Topics in Plant Science
 หัวข้อวิทยาการเฉพาะทางพืชศาสตร์
3 (3-0-6)
0801483 Agrarian Laws
 กฎหมายเกษตร
3 (3-0-0)
0801484 Microbes for Agriculture
 จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร
3 (2-3-4)

 2.3   วิชาฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0801291 Field Training 1
 การฝึกงาน 1
1 (0-6-0)
0801292 Field Training 2
 การฝึกงาน 2
1 (0-6-0)
0801494 Field Training 3
 การฝึกงาน 3
2 (180-0-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53