หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบพิเศษ, ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 คณะ : 
 หลักสูตร : ภาษาฝรั่งเศส

 1   วิชาโทบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105112 French for Academic Purposes 1
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ 1
2 (2-0-4)
0105113 French for Academic Purpose 2
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ 2
2 (2-0-4)
0105223 French for Academic Purposes 3
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ 3
2 (2-0-4)
0105224 French for Academic Purposes 4
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อจุดหมายทางวิชาการ 4
2 (2-0-4)

 2   วิชาโทเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105114 French Conversation in Daily Life 1
 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1
2 (2-0-4)
0105115 French Conversation in Daily Life 2
 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 2
2 (2-0-4)
0105116 French Civilization
 อารยธรรมฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
0105117 Reading French for Comprehension 1
 การอ่านฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ 1
3 (3-0-6)
0105118 French for Science 1
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์1
2 (2-0-4)
0105119 French for Science 2
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ 2
2 (2-0-4)
0105120 French for Basic French Cuisine Preparation
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการเตรียมอาหารฝรั่งเศสเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0105121 French for Regional Dancing and Dresses
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการเต้นระบำพื้นเมืองและการแต่งกายประจำแคว้นฝรั่งเศส
3 (2-2-5)
0105122 French Through Songs
 ภาษาฝรั่งเศสจากเพลง
2 (1-2-3)
0105225 Introduction to French Linguistics
 ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0105230 French for Hotel
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม
2 (2-0-4)
0105231 French for Tour Guide
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับอาชีพมัคคุเทศก์
2 (2-0-4)
0105232 French for Eco -Tourism
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2 (2-0-4)
0105233 French for Secretary
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับเลขานุการ
2 (2-0-4)
0105234 French for Business
 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
2 (2-0-4)
0105342 French for Information Technology
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0105343 French for Survey Study of France's Geography
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อศึกษาภูมิศาสตร์ฝรั่งเศสเชิงสำรวจ
2 (2-0-4)
0105344 French for Survey Study of France's History
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสเชิงสำรวจ
2 (2-0-4)
0105345 Practicum
 การฝึกงาน
6 (1-12-12)
0105460 French for Designing and Dress - Making
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการออกแบบและการตัดเย็บเสื้อผ้า
3 (2-2-5)
0105461 French for In-flight Attendant
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
3 (2-2-5)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51