หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบพิเศษ, ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 คณะ : 
 หลักสูตร : ภาษาเกาหลี

 1   วิชาโทบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0166193 Korean Speaking in Daily life 1
 การพูดเกาหลีในชีวิตประจำวัน 1
3 (3-0-9)
0166291 Korean Reading Comprehension
 การอ่านภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ
3 (3-0-9)
0166294 Korean Writing for Communication
 การเขียนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-9)
0166298 Korean for Communication in Academic 1
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 1
3 (3-0-9)
0166299 Korean for Communication in Academic 2
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 2
3 (3-0-9)

 2   วิชาโทเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0166260 Introduction to Korean Culture
 วัฒนธรรมเกาหลีเบื้องต้น
2 (2-0-6)
0166261 Korean Traditional Music
 ดนตรีพื้นเมืองเกาหลี
2 (1-1-6)
0166263 Korean Traditional Dance
 นาฏศิลป์พื้นเมืองเกาหลี
2 (1-1-6)
0166264 Korean Economy
 เศรษฐกิจเกาหลี
2 (2-0-6)
0166271 Structure of the Korean Language
 โครงสร้างภาษาเกาหลี
3 (3-0-9)
0166280 Korean Prose and Poetry
 ร้อยแก้วและร้อยกรองเกาหลี
2 (2-0-6)
0166281 Korean Contemporary Literature
 วรรณกรรมเกาหลีร่วมสมัย
2 (2-0-6)
0166282 Korean Literature
 วรรณกรรมเกาหลี
2 (2-0-6)
0166292 Korean Analytical Reading
 การอ่านภาษาเกาหลีเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-6)
0166293 Korean Critical Reading
 การอ่านภาษาเกาหลีเชิงวิจารณ์
2 (2-0-6)
0166295 Korean Academic Speaking
 การพูดภาษาเกาหลีเชิงวิชาการ
3 (3-0-9)
0166360 Public Administration in Korea
 การปกครองในเกาหลี
2 (2-0-6)
0166361 Korean History
 ประวัติศาสตร์เกาหลี
2 (2-0-6)
0166362 Korean Politics
 การเมืองเกาหลี
2 (2-0-6)
0166363 Korean Society and Custom
 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี
2 (2-0-6)
0166364 Religious Thought in Korea
 วิธีคิดของเกาหลี
2 (2-0-6)
0166370 Korean Grammar
 ไวยากรณ์เกาหลี
3 (3-0-9)
0166372 History of the Korean Language
 ประวัติศาสตร์ภาษาเกาหลี
2 (2-0-6)
0166373 Korean Dialectology
 ภาษาถิ่นเกาหลี
3 (3-0-9)
0166380 Korean Short Stories and Novels
 เรื่องสั้นและนวนิยายเกาหลี
3 (3-0-9)
0166381 Korean Drama
 ละครเกาหลี
2 (2-0-6)
0166391 Korean Academic Writing
 การเขียนเกาหลี เชิงวิชาการ
2 (2-0-6)
0166392 Korean Translation
 การแปลภาษาเกาหลี
3 (3-0-9)
0166393 Translation for Interpreter
 การแปลแบบล่าม
3 (3-0-9)
0166394 Business Korean
 ภาษาเกาหลีธุรกิจ
2 (2-0-6)
0166395 Business Translation
 การแปลเพื่อธุรกิจ
2 (2-0-6)
0166396 Korean for Hotel Management
 ภาษาเกาหลีเพื่อการโรงแรม
2 (2-0-6)
0166397 Korean for Tourism 1
 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 1
2 (2-0-6)
0166398 Korean for Tourism 2
 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 2
2 (2-0-6)
0166399 Korean for Journalism
 ภาษาเกาหลีสำหรับการหนังสือพิมพ์
2 (2-0-6)
0166480 Research in Korean Language and Literature
 การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมเกาหลี
3 (3-0-9)
0166492 Comparative Literature
 วรรณกรรมเปรียบเทียบ
3 (3-0-9)
0166493 Internship
 การฝึกประสบการณ์
6 (0-12-0)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54