หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบพิเศษ, ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 คณะ : 
 หลักสูตร : การบริหารการศึกษา

 1   วิชาโทบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 13
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0501302 Educational Administration
 การบริหารการศึกษา
3 (3-0-0)
0501305 Administration of School Building and Environment
 การบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-0)
0501306 School Finance
 การเงินโรงเรียน
2 (2-0-0)
0501308 Administration of Business Affairs
 การบริหารงานธุรการ
2 (2-0-0)
0501402 Educational Law
 กฏหมายการศึกษา
2 (2-0-0)
0501406 Educational Leadership
 การเป็นผู้นำทางการศึกษา
2 (2-0-0)
EA304 Administration of School Building and Environment
 การบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-0)
EA307 Administration of Business Affairs
 การบริหารงานธุรการ
2 (2-0-0)

 2   วิชาโทเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 5
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0501303 Administration of Academic Affairs
 การบริหารงานวิชาการ
3 (3-0-0)
0501304 Personnel Administration
 การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน
2 (2-0-0)
0501307 Student Personnel Administration
 การบริหารกิจการนักเรียน
2 (2-0-0)
0501309 School Administration
 การบริหารโรงเรียน
2 (2-0-0)
0501315 School and Community
 โรงเรียนกับชุมชน
2 (2-0-0)
0501317 Education for Social Development
 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
2 (2-0-0)
0501319 Social Ethics for Administration
 มรรยาทสังคมสำหรับผู้บริหาร
2 (1-2-0)
0501401 Administration System and Innovation in Education
 ระบบการบริหารและแนวคิดใหม่ทางการศึกษา
3 (3-0-0)
0501403 Introduction to Educational Planning
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนงานการศึกษา
2 (1-2-0)
0501404 Seminar in Educational Management
 สัมมนาการจัดการศึกษา
2 (2-0-0)
0501407 Community Leadership
 การเป็นผู้นำในชุมชน
2 (2-0-0)
0501418 Educational Supervision
 การนิเทศการศึกษา
2 (2-0-0)
0501419 Independent Study
 การศึกษาเฉพาะเรื่อง
2 (2-0-0)
EA302 Administration of Academic Affairs
 การบริหารงานวิชาการ
3 (3-0-0)
EA306 Student Personnel Administration
 การบริหารกิจการนักเรียน
2 (2-0-0)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51