หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 27
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 1.1.1   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106101 Knowledge and Language Skills
 ความรู้และทักษะทางภาษา
3 (3-0-6)

 1.1.2   ภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105101 Fundamental English 1
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
0105102 Fundamental English 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
0105201 Communicative English Skills 1
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2 (2-0-4)
0105202 Communicative English Skills 2
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2 (2-0-4)
0105203 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199101 Man Reasoning Ethics and Aesthetics
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199105 Society and Laws
 สังคมและกฎหมาย
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0299101 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1299108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-4)

 1.6   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199206 Eco - Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2 (2-0-4)

 1.7   กลุ่มวิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1201101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)

 2   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109101 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199202 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)

 3   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 92
 3.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 41
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0103108 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-0)
1300100 Skills in Political Science Research
 ทักษะการค้นคว้าทางรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
1300101 Introduction to Political Science
 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
1300102 Introduction to International Relations
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1300103 Introduction to Public Administration
 ความรู้เบื้องต้นทางบริหารรัฐกิจ
3 (3-0-6)
1300201 Thai Politics and Governments
 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
1300202 Political Philosophy
 ปรัชญาการเมือง
3 (3-0-6)
1300203 Politics of Justice and Human Rights
 การเมืองของความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
3 (3-0-6)
1300204 Research Methodology in Political Science
 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
1300205 Politics and Political Changes in Isan
 การเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอีสาน
3 (3-0-6)
1300206 Local Politics and Government
 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
1300301 Special Topics in Political Science
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
1300400 Practicum in Political Science
 การฝึกงานทางรัฐศาสตร์
6 (0-12-12)

 3.2   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1302201 Politics and Policy Implementation
 การเมืองกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ
3 (3-0-6)
1302202 Thai Administration System
 ระบบบริหารงานของไทย
3 (3-0-6)
1302301 Public Policy - Making and Democracy
 การกำหนดนโยบายสาธารณะกับประชาธิปไตย
3 (3-0-6)
1302302 Comparative Public Administration
 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
1302303 Organization Theory
 ทฤษฎีองค์การ
3 (3-0-6)
1302304 Community Rights and Local Administration
 สิทธิชุมชนกับการบริหารงานท้องถิ่น
3 (3-0-6)
1302305 Public Policy and People Participation
 นโยบายสาธารณะกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
3 (3-0-6)
1302401 Organization and Administrative Behavior
 พฤติกรรมองค์การและการบริหาร
3 (3-0-6)

 3.3   กลุ่มวิชาเอกเลือกเรียนหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1301202 Constitution and Political Institution
 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
3 (3-0-6)
1301501 Public Law
 กฎหมายมหาชน
3 (3-0-6)
1301517 Politics and Governments of Japan
 การเมืองการปกครองของญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
1301542 Administrative Law
 กฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
1301543 Criminal Law for Political Science
 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
1301544 Criminal Procedure Law and Evidence for Political Science
 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำหรับรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
1301545 Comparative Law on Administrative Jurisdiction and Administrative Procedure
 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
1301546 Constitutional Court and Procedure
 ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
3 (3-0-6)
1301547 Law Relating to Control of the Exercise of State Power
 กฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
3 (3-0-6)
1302501 Local Wisdom and Local Administration
 ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการบริหารงานท้องถิ่น
3 (3-0-6)
1302502 Public Budgetary Management Process
 กระบวนการจัดการงบประมาณของรัฐ
3 (3-0-6)
1302503 Public Finance Administration
 การบริหารการคลังสาธารณะ
3 (3-0-6)
1302504 Labor Administration
 การบริหารแรงงาน
3 (3-0-6)
1302505 Human Resource Management
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
1302506 Public Sector Management
 การจัดการภาครัฐ
3 (3-0-6)
1302507 Project Management
 การบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
1302508 Local Personnel Administration
 การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
3 (3-0-6)
1302509 Natural Resource Management and Local Environment
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
3 (3-0-6)
1302510 Public Policy Analysis
 การวิเคราะห์นโยบาย
3 (3-0-6)
1302511 Problems in Public Administration
 ปัญหาการบริการรัฐกิจ
3 (3-0-6)
1302512 Concepts and Theories of Development
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
1302513 Comparative Public Administration in Southeast Asia
 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
1302514 Performance Appraisal for Public Personnel Administration
 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานบุคคลในภาครัฐ
3 (3-0-6)
1302515 Classification of Position and Compensation Administration in Public Sector
 การกำหนดตำแหน่งและการบริหารค่าตอบแทนในภาครัฐ
3 (3-0-6)
1302516 Recruitment, Selection and Personnel Development in Public Sector
 การสรรหา เลือกสรรและการพัฒนาบุคลากรในภาครัฐ
3 (3-0-6)
1302517 Administration of Government Agencies
 การบริหารหน่วยงานของรัฐ
3 (3-0-6)
1302518 Public Management Information System
 ระบบข้อมูลในการบริหารรัฐกิจ
3 (3-0-6)
1302519 Public Personnel Administration
 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
3 (3-0-6)
1302520 Local Finance Administration
 การบริหารงานคลังส่วนท้องถิ่น
3 (3-0-6)

 4   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet