หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : การเมืองการปกครอง
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 27
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 1.1.1   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106101 Knowledge and Language Skills
 ความรู้และทักษะทางภาษา
3 (3-0-6)

 1.1.2   ภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105101 Fundamental English 1
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (3-0-6)
0105102 Fundamental English 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
0105201 Communicative English Skills 1
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2 (2-0-4)
0105202 Communicative English Skills 2
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2 (2-0-4)
0105203 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199101 Man Reasoning Ethics and Aesthetics
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199105 Society and Laws
 สังคมและกฎหมาย
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0299101 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1299108 Information Technology for Further Study
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-4)

 1.6   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199206 Eco - Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2 (2-0-4)

 1.7   กลุ่มวิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1201101 Introduction to Computer 1
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
2 (1-2-2)

 2   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109101 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0199202 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)

 3   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 92
 3.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 41
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0103108 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-0)
1300100 Skills in Political Science Research
 ทักษะการค้นคว้าทางรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
1300101 Introduction to Political Science
 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
1300102 Introduction to International Relations
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
3 (3-0-6)
1300103 Introduction to Public Administration
 ความรู้เบื้องต้นทางบริหารรัฐกิจ
3 (3-0-6)
1300201 Thai Politics and Governments
 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
1300202 Political Philosophy
 ปรัชญาการเมือง
3 (3-0-6)
1300203 Politics of Justice and Human Rights
 การเมืองของความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
3 (3-0-6)
1300204 Research Methodology in Political Science
 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
1300205 Politics and Political Changes in Isan
 การเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอีสาน
3 (3-0-6)
1300206 Local Politics and Government
 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
1300301 Special Topics in Political Science
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
1300400 Practicum in Political Science
 การฝึกงานทางรัฐศาสตร์
6 (0-12-12)

 3.2   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1301201 Civil Society and Democracy
 ประชาสังคมกับประชาธิปไตย
3 (3-0-6)
1301202 Constitution and Political Institution
 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
3 (3-0-6)
1301301 Politics of Development in Isan
 การเมืองเรื่องการพัฒนาในอีสาน
3 (3-0-6)
1301302 Comparative Politics
 การเมืองเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
1301303 Social Movements in Isan
 ขบวนการสังคมในอีสาน
3 (3-0-6)
1301304 Globalization and Politics
 โลกาภิวัตน์กับการเมือง
3 (3-0-6)
1301305 Peace Study
 สันติศึกษา
3 (3-0-6)
1301401 Social and Political Theory
 ทฤษฎีการเมืองและสังคม
3 (3-0-6)

 3.3   กลุ่มวิชาเอกเลือกเรียนหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1301501 Public Law
 กฎหมายมหาชน
3 (3-0-6)
1301502 Thai Political Thoughts
 ความคิดทางการเมืองไทย
3 (3-0-6)
1301503 Political Parties and Election
 พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
3 (3-0-6)
1301504 State and Society
 รัฐและสังคม
3 (3-0-6)
1301505 Local Politics and Government in Isan
 การเมืองการปกครองท้องถิ่นอีสาน
3 (3-0-6)
1301506 Military and Politics
 ทหารกับการเมือง
3 (3-0-6)
1301507 Environmental Politics in Isan
 การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมในอีสาน
3 (3-0-6)
1301508 Elite and Political Leaders
 ชนชั้นนำและผู้นำทางการเมือง
3 (3-0-6)
1301509 Political Psychology
 จิตวิทยาทางการเมือง
3 (3-0-6)
1301510 Political Communication
 การสื่อสารทางการเมือง
3 (3-0-6)
1301511 Political Corruption
 การคอร์รัปชั่นทางการเมือง
3 (3-0-6)
1301512 Eastern Political Thoughts
 ความคิดทางการเมืองตะวันออก
3 (3-0-6)
1301513 Political and Social Changes
 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม
3 (3-0-6)
1301514 Politics and Government in Europe
 การเมืองการปกครองของประเทศในยุโรป
3 (3-0-6)
1301515 Politics and Governments of America
 การเมืองการปกครองของสหรัฐอเมริกา
3 (3-0-6)
1301516 Politics and Governments of China
 การเมืองการปกครองของจีน
3 (3-0-6)
1301517 Politics and Governments of Japan
 การเมืองการปกครองของญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
1301518 Politics and Business
 การเมืองกับธุรกิจ
3 (3-0-6)
1301519 International Politics
 การเมืองระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
1301520 International Political Economy
 เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
1301521 Gender and Politics
 เพศกับการเมือง
3 (3-0-6)
1301522 Radical Theory and Method
 ทฤษฎีและวิธีการหาความรู้แบบทวนกระแส
3 (3-0-6)
1301523 Introduction to Marxist Political Theory
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีการเมืองแนวมาร์กซิสต์
3 (3-0-6)
1301524 Modern Marxist Political Analysis
 การวิเคราะห์การเมืองแนวมาร์กซิสต์สมัยใหม่
3 (3-0-6)
1301525 Southeast Asia in Modern World
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโลกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
1301526 Political Sociology
 สังคมวิทยาการเมือง
3 (3-0-6)
1301527 Literature and Revolution in Laos
 วรรณกรรมกับการปฏิวัติลาว
3 (3-0-6)
1301528 Nationalism and Political Changes in Laos
 ชาตินิยมกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในลาว
3 (3-0-6)
1301529 Dynamics of Democratization
 พลวัตของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย
3 (3-0-6)
1301530 Politics and Literature
 การเมืองกับวรรณกรรม
3 (3-0-6)
1301531 Religion and Politics
 ศาสนากับการเมือง
3 (3-0-6)
1301532 Politics and Governments of Laos
 การเมืองการปกครองของลาว
3 (3-0-6)
1301533 Politics and Governments of Cambodia
 การเมืองการปกครองของกัมพูชา
3 (3-0-6)
1301534 Politics and Governments of Vietnam
 การเมืองการปกครองของเวียดนาม
3 (3-0-6)
1301535 Politics and Governments of Malaysia
 การเมืองการปกครองของมาเลเซีย
3 (3-0-6)
1301536 Politics and Governments of Indonesia
 การเมืองการปกครองของอินโดนีเซีย
3 (3-0-6)
1301537 Politics and Governments of Singapore
 การเมืองการปกครองของสิงคโปร์
3 (3-0-6)
1301538 Politics and Governments of Myanmar
 การเมืองการปกครองของพม่า
3 (3-0-6)
1301539 Politics and Governments of the Philippines
 การเมืองการปกครองของฟิลิปปินส์
3 (3-0-6)
1301540 Politics and Governments of Latin America
 การเมืองการปกครองของละตินอเมริกา
3 (3-0-6)
1301541 Decentralization
 การกระจายอำนาจ
3 (3-0-6)
1301542 Administrative Law
 กฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
1301543 Criminal Law for Political Science
 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
1301544 Criminal Procedure Law and Evidence for Political Science
 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำหรับรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
1301545 Comparative Law on Administrative Jurisdiction and Administrative Procedure
 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
1301546 Constitutional Court and Procedure
 ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
3 (3-0-6)
1301547 Law Relating to Control of the Exercise of State Power
 กฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
3 (3-0-6)

 4   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet